بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر مدیریت تدریس در بین اساتید

دوره 1، شماره 1، مهر 1401، صفحه 55-79

فرشته خوشاب؛ عبدالعلی کعبی؛ زیبا البوناصر؛ عبدالرسول حاجی پور


شناسایی عامل تاثیر گذاری در افزایش عملکرد مدیریت در پالایشگاه دالان

دوره 1، شماره 2، دی 1401، صفحه 188-199

حمید نیک آیین؛ امین شایان جهرمی


بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری در شهرستان کنگان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 218-226

اسماعیل نصری؛ سعید محمدی؛ احمد عسکری