اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن سلطانی

نشریه علم مدیریت در صنعت

www.mindust.ir/
sepideh.khooshabgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی شجاعی فرد

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

testgmail.com

دکتر مختار رنجبر

مدیریت دولتی دانشیار، مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

m.ranjbariaulamerd.ac.ir

دکتر منصور امینی لاری

استادیار مدیریت بازرگانی استادیار مدیریت بازرگانی علوم انسانی / مدیریت

aminilarimiau.ac.ir

دکتر متینه مقدم

مدیریت بازرگانی دکتری حرفه ای دکترای مدیریت بازرگانی

matineh_moghaddamyahoo.com

دکتر روح الله حسینی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات استادیار-مدیریت صنعتی-تولید و عملیات-دانشگاه پیام نور

r.hosseini59gmail.com

دکتر میثم کرمی پور

مدیریت صنعتی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

mkaramipoursrbiau.ac.ir

دکتر حسین ایگدر

مدیریت بازرگانی -بازرگانی مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه کرج

hosseinigdergmail.com