بررسی میزان تاثیر استراتژی‌های مشتری مداری برعملکرد مالی سازمان با نقش میانجیگری مدیریت منابع انسانی حمایتی و ظرفیت نوآوری کارکنان شهرداری بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد قشم

چکیده

این این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر استراتژی‌های مشتری مداری بر عملکرد مالی سازمان با نقش میانجیگری مدیریت منابع انسانی حمایتی و ظرفیت نوآوری کارکنان شهرداری بندرعباس انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شهرداری بندرعباس می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 86 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که استراتژی‌های مشتری مداری بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد. استراتژی‌های مشتری مداری بر مدیریت منابع انسانی حمایتی تأثیر معناداری دارد.استراتژی‌های مشتری مداری بر ظرفیت نوآوری کارکنان تأثیر معناداری دارد. مدیریت منابع انسانی حمایتی بر عملکرد مالی سازمان تأثیر دارد. ظرفیت نوآوری بر عملکرد مالی سازمان تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


یزدانی، حمیدرضا و جان بزرگی، محمد و علاماتی، زینب و حمیدی، لیلا،1400،تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان تهران،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،3-201-208
یزدان پناه عبدالملکی، انیس،1392،جایگاه و نقش شهرداری و شوراها در مدل های مدیریت شهری ایران و جهان،همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری،سنندج،11-254-266
یزدان پناه عبدالملکی، انیس،1392،جایگاه و نقش شهرداری و شوراها در مدل های مدیریت شهری ایران و جهان،همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری،سنندج،5،63،89
رنجبری، محسن و بسطامی، مصطفی و بلوچ، محمود،1399،بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها،چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران،ایلام،4-134-144
روشندل اربطانی، طاهر و شیروانی ناغانی، مسلم (1394). "ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت"، تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 2، 218-199.
شاه علی، نسرین و افشار صفوی، محمدجواد (1394). "ارزیابی تأثیر استراتژی مشتری‌مداری بر افزایش رضایت و وفاداری مشتری (موردکاوی: شعب مرکزی بانک‌های دولتی و خصوصی مشهد)"، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، بندر انزلی،3-156-189
 
شفیعی پور، داود و زارع شحنه، محمدمهدی و هاشمی نسب زواره، زهراسادات،1399،تأثیر مدیریت اخلاقی منابع انسانی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم،تهران،6،432-444
محمدی، جمال (1398). "بررسی نقش واسط مدیریت منابع انسانی حمایتی در تأثیر استراتژی مشتری محور بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شعب مؤسسه اعتباری ملل در شهر تهران)"، فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 2، شماره 1.
نیک منش، شمس الدین و عباسی، اعظم و زرجو، شبنم و فولادی، بهنام،1398،بررسی تاثیرگذاری انعطاف پذیری منابع انسانی و منابع مالی بر سیستم عملکرد،هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران،12-336-398
Bello, D. C., Radulovich, L. P., Javalgi, R. R. G., Scherer, R. F., & Taylor, J. (2016). "Performance of professional service firms from emerging markets: Role of innovative services and firm capabilities". Journal of World Business, 51(3), 413-424.
Jaworski, B.J., and Kohil, A.K. (2021). "Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications". Journal of Marketing, 54, 1-18.
Lai-Yn Cheah ,Sarah, Yuen-Ping Ho, Shiyu Li,2021,Search strategy, innovation and financial performance of firms in process industries,Technovation,Volume 105,
Lesakova, D (2018). "Customer oriented strategies in Slovak companies", Economics Journal Review, Vol 38.
Muntu ,D., R. Setyawati, L.S. Riantini, M. Ichsan,2021,Effect of human resources management and advances toimproveconstruction project performance,Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C,
Pages 391-403.
Jiang, J. (2019). Measuring Catastrophic Health Expenditure: Innovation and Validation (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. http://hdl.handle.net/1880/111146.
Lai, Y.L., Hsu, M.SH., Lin, F.J., Chen, Y.M., Lin, Y.H. (2014). The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance. Journal of Business Research, 734-739.
Iqbal Chaudhry,N, Iqra Aftab, Zainab Arif, Usman Tariq, Muhammad Azam Roomi, (2019) "Impact of customer-oriented strategy on financial performance with mediating role of HRM and innovation capability", Personnel Review, https://doi.org/10.1108/PR-02-2018-005