اهداف و چشم انداز

تحول و تعالی برای  فراهم نمودن محیطی علمی جهت بهره برداری پژوهشگران باتمرکز بر چالش زدایی صنایع با امید به آن که  این نشریه وضعیت مدیریت خرد و کلان  را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این حوزه ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.