رفتار مشتری به عنوان نتیجه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی : نقش فعالیت بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و تجربه مشتری(مورد مطالعه: شرکت اینترنتی دیجی‌کالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس شیراز مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک

2 استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف :

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر رفتار مشتری به عنوان نتیجه بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی: نقش فعالیت بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و تجربه مشتری (مورد مطالعه: شرکت اینترنتی دیجی‌کالا) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است.

روش شناسی:

جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان مصرف‌کننده شرکت اینترنتی دیجی‌کالا در سطح شهر شیراز می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 384 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است.یافته ها :

در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد شده استاندارد (ویبووو و همکاران ،2021) استفاده شده است. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوا و سازه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارSmart Pls استفاده شده است.نتیجه گیری :

نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و تجربه مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت اینترنتی دیجی‌کالا تأثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر قصد خرید مشتریان ، وفاداری مشتریان، قصد مشارکت مشتری در فروش محصول، اعتماد به برند و رضایتمندی مشتری در شرکت اینترنتی دیجی‌کالا تأثیر معناداری دارد.

آرزومند، مهدیه و محمدی، بهمن و آقازاده، فهیمه،1395،رفتار مشتری آنلاین و تأثیرات بر روی تصمیم خرید آنلاین،اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،قم،155،12-147
 اسماعیل پور, مجید, برجویی, صاحبه.،1395،تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برندتحقیقات بازاریابی نوین،95،5-45
باکری، مجتبی،1399،بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری(مطالعه موردی: مشتریان شعب بیمه آسیا در شهر ساری)،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری،5-254-265
جامی پور، مونا و منصوری، نرجس سادات،1397،ارزش تجاری مدیریت تجربه مشتری در تجارت شبکه های اجتماعی،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،تاکستان،2-114-254
خالوزاده مبارکه, سجاد, مانیان, امیر, حسنقلی پور یاسوری, طهمورث. 1398. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعیمطالعات رفتار مصرف‌کننده،2-98-105
شیرخدایی, میثم, شاهی, محبوبه, نجات, سهیل, محمودی نسب, سحر.1369،بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام)تحقیقات بازاریابی نوین12-125-145
عارفی، امین و رضازاده مقدم، ابوالفضل،1400،بررسی تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی و اعتماد مشتری بر قصد خرید با نقش میانجی مشارکت مشتری (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه های عمر استان قم )،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،6-325-331
عموزاده، زهرا ،مسعود نادریان جهرمی، محمد سلطان حسینی، مهدی سلیمی. 1399. تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایرانمدیریت ورزشی،6-25-56
کاوه گنجه ء، فرشته منصوری موید، محسن کمالو. 1396. تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتری نسبت به برند مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهروند شهر تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی،365،1-287
محمدی، مرتضی ، فاطمه عیدی، عباس احمدی. 1397. مدیریت تجربه مشتری در رضایت مشتریان و وفاداری برندکنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی،126،6-145
نصرت پناه, ابوالفضل؛ بهمن کرد تمینی و آرمان بهاری، ۱۳۹۶، بررسی نقش رضایتمندی مشتریان بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان،12-256-362
 
Aysel Erciş, Sevtap Ünal, F. Burcu Candan, Hatice Yıldırı,(    ),The Effect of Brand Satisfaction, Trust and Brand Commitment on Loyalty and Repurchase Intentions,Procedia - Social and Behavioral Sciences,Pages     -    ,
Chen ,Shih-Chih, Lin, Chieh-Peng, (    ),Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction,Technological Forecasting andSocial Change,Volume    , Pages   -  ,
Conctantinides. E, (    ), Foundations of Social Media Marketing, Procedia - Social and Behavioral Sciences,    ,    –   .
Flex. R, Rauschanbel. Philip, Hinsch. Chris, (    ), Elements of strategic social media marketing: A
Gil, R.; Bravoe, F. & Martinez, S. (    ). Family as a source of consumer-based brand equity. Journal of Product & Brand Management,    ( ), pp:      
Golbahar. M, Yildirim. Fazli, (    ), Marketing Efforts Related to Social Media Channels and Mobile Application Usage in Tourism: Case Study in Istanbul”, Procedia - Social and Behavioral Sciences    ,    -   .
Hudson, S & Roth, M.S & Madden, Th.J & Hudson, R (    ), Tourism Management, Vol.  , PP:   - 
Industrial Marketing Management,Pages    -   ,
Kang, J & Tang, L & Fiore, A.M (    ), International Journal of Hospitality Management, Vol.  , PP:       .
Karakostas, B., D. Kardaras, and E. Papthanassiou (    ), "The state of CRM adoption by the financial services in the UK: an empirical investigation", Information & Management,    ( ),    -  .
Liu ,Xia, Hyunju Shin, Alvin C. (    ),Burns, Examining the impact of luxury brand's social media marketing on customer engagement​: Using big data analytics and natural language processing,Journal of Business Research,Volume    ,Pages    -    
Niraj, R., Foster, G., Gupta, M. R., Narasimhan, C. (    ), "Understanding customer level profitability: implications of satisfaction programs", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.   / , PP.      
Omar S. Itani, Michael T. Krush, Raj Agnihotri, Kevin J. Trainor, (    ),Social media and customer relationship management technologies: Influencing buyer-seller information exchanges,
Sung, Y. and Kim, J.(    ). Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect, Psychology & Marketing,   ( ),       .
Veraa, J., Trujillo, A. (    ). Searching most influential variables to brand loyaltymeasurements: An exploratory study. Contaduría y Administración,   ( ),   –   
Wang, Z, Kim  G, (    ),Can Social Media Marketing Improve Customer RelationshipCapabilities and Firm Performance? Dynamic Capability Perspective,Journal of Interactive Marketing,Volume   ,Pages   - 
Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C. & Zhou, N. (    ). How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms, Journal of Business Research,   ( ),    -   .
Kenttamaa. (    ). “The Role of Emotion in Experimental Decision”, International Journal of Research in Marketing,       -   )
Cho, E., Fiore, A(    ). Conceptualization of a holistic brand image measure for fashionrelatedbrands. J. Consum. Mark.    ( ),       .