بررسی تأثیر آمیخته‌های بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: صنایع غذایی ب.آ شیراز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه امین ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آمیخته‌های بازاریابی عملکرد صادرات در صنایع غذایی ب.آ شیراز ، صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صنایع غذایی ب.آ شیراز در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش این پژوهش از پرسشنامه استاندارد آمیخته‌های بازاریابی ایزدیار(1390) و عملکرد صادراتی زو و همکاران (1390) در نظر گرفته‌شده است. روایی ظاهری پرسشنامه‌ تائید شد و پایایی آن‌ها‌ به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای پنج متغیر متوسط دست آمد. پرسشنامه‌‌ی نهایی به روش تصادفی ساده در دسترس، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار 24SPSS، موردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش با توجه به نرمال بودن پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. قیمت از ابعاد آمیخته‌های بازاریابی بر عملکرد صادرات صنایع غذایی ب.آ شیراز تأثیر دارد. محصول از ابعاد آمیخته‌های بازاریابی بر عملکرد صادرات صنایع غذایی ب.آ شیراز تأثیر دارد. توزیع از ابعاد آمیخته‌های بازاریابی بر عملکرد صادرات صنایع غذایی ب.آ شیراز تأثیر ندارد. ترفیع از ابعاد آمیخته‌های بازاریابی بر عملکرد صادرات صنایع غذایی ب.آ شیراز تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


زمانی فرد م، 1387. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی شهرستان جهرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
ستیرز ر. و پورتر د، 1375. انگیزش و رفتار در کار، چاپ اول، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سعادتی تبار ف و امامی ن،(1390). عدالت و برابری در سازمان. ماهنامه صنعت خودرو. شماره 150.
سکاران ا، 1386. روش های تحقیق در مدیریت. تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلیمی ع، 1384. راهکاری تأمین عدالت. فصلنامه کتاب نقد، شماره 37.
سید جوادین ر، 1386. تئوری های، مدیریتچاپ سوم. نگاه دانش.
سید جوادین، ر،1386. مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دوم، نگاه دانش.
اصفهانی ط ،1399. بررسی رابطه عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارمندان بانک‌های خصوصی و دولتی استان مازندران،تهران، همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار.
مختاریان پور م، 1387. بررسی موانع ادراکی تحقق عدالت در سازمان: تحلیلی منطقی، شماره 8، فصلنامه  برداشت دوم.  
میر ابراهیمی ع و فتوحی ح و حبیب زاده ن، 1392. بررسی نقش ابعاد عدالت سازمانی بر بهره‌وری دانش در سازمان‌ها، قم، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
هرسی پ.و کنت ب، 1365. مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 
Sirota D, Meltzer M I 2006. Stop Demotivating Your Employees, Harvard  management update, USA January.
Ebrlin R, Tatum B 2005. Organizational justice and the decision : When good intentions are not enough, Management Decision, American, 43, 1040-1048 .
Adams J, Barling R & J. 1998. Predicting the dicision to confront or report sexual harassment. Journal of Organization Behavior, 19, 329-336.
Adams J.S. 1995. “Inequity in social exchange”.In L. Berkowitz(Ed). Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299.
Tayyaba A. 2017 ،The effect of organizational justice on knowledge sharing: Empirical evidence from the Chinese telecommunications sector, Journal of Innovation & Knowledge,2,134–145
Al-Zu’bi, H. A. 2010. A Study of Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction. International Journal of Business and Management, 5, 102–109
Ambrose L, Seabright A,Schminke M2002.Sabotage in the workplace:The role of organizational injustice,Organizational Behavior and Human Decision Processes,89,947-965
Andrawina L, Govindaraju R 2009.  Knowledge sharing capability,  absorptive capacity ,and innovation capability: an empirical study of indonesia’s information and communication technology industry. Journal of  ICT, 8, 85-102.
Aydin I, Karaman-Kepenekci Y. 2008. Principals' opinions of organisational justice in  elementary schools in Turkey. Journal of Educational Administration.
Barclay J H., Harland L.K 1995 Peer performance appraisal: The impact of ratercompetence , rater location and rating correctability on fairness perceptions, Group and Organization management, 20, 20-60.
Bauer T. N., Truxillo D. M., Sanchez R. J., Craig J., Ferrara P& Campion M.A,2005, Applicant reactions to selection: Development of the selection procedural justice scale (SPJS), Personnel Psychology, 54,387-419.