بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر مدیریت تدریس در بین اساتید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه غیر انتفاعی پارس مهر،ایران

3 کارشناسی علوم اجتماعی،گرایش علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور شایگان، ایران

4 دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر تدریس در بین معلمان آموزش پرورش خوزستان شهرستان کارون انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی اجرا توصیفی-پیمایشی می-باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان آموزش پرورش خوزستان شهرستان کارون به تعداد 200 نفر بود که که با استفاده از جدول مورگان تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده حجم نمونه تحت پوشش قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 78/. محاسبه شد. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار SPSS19، در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، چارک‌ها، مد، کمینه، بیشینه و نمودار جعبه‌ای)، و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون-های ناپارامتری دوجمله‌ای یا نسبت و فریدمن)، داده‌ها تجزیه و تحلیل شده و به سؤالات تحقیق پاسخ داده می-شود. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان توجه به عوامل موثر بر تدریس در بین آموزش پرورش خوزستان شهرستان کارون در حد مطلوبی می باشد.

کلیدواژه‌ها