تأثیر حضور در شبکه‌های اجتماعی بر جذب و ارزش‌گذاری مشتریان در حوزه فعالیت های تجارت الکترونیک با تکیه بر فرانچایزسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:کارشناسی ارشد،رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد، مرودشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 کارشناسی ارشد،مهندسی صنایع،گرایش بهینه سازی سیستم ها،دانشگاه صنعتی شریف

4 مدیریت صنعتی

چکیده

تجارت در شبکه‌های اجتماعی پدیده نوظهوری است که امروزه این مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته شده است مشتریان در فضای شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند با توجه به این شرایط بررسی رفتار مشتریان موضوع مهمی است. هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی تأثیر حضور در شبکه‌های اجتماعی برجذب و ارزش‌گذاری مشتریان در تجارت الکترونیک است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته شده است بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و مورد سنجش قرارگرفته‌اند. روایی پرسشنامه توسط ۵ تن از نخبگان دانشگاه مورد تائید قرار گرفته است و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تائید شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش که توسط نرم افزار معادلات ساختاری اسمارت پی. ال. اس مورد سنجش قرار گرفته شده است بیانگر تائید نقش حضور کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی برجذب مشتریان، حضور کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی برجذب مشتریان با استفاده از نقش متغیر میانجی ارزش‌گذاری مشتری و چسبندگی مشتری است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  11.منابع و مواخذ

  1. ﻣﻴﺮزاﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ﻣﻘﺪاد اﻣﻴﻨﻴﺎن، نقش فناوری شبکه اجتماعی آنلاین بر مشارکت مشتری؛ ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎوریﺷﻤﺎره یک ﭘﺎﻳﻴﺰ 1394.
  2. Dwyer, C., S. Hiltz, and K. Passerini, Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of Facebook and MySpace. AMCIS 2007 Proceedings, 2007: p. 339.
  3. Coyle, C.L. and H. Vaughn, Social networking: Communication revolution or evolution? Bell Labs Technical Journal, 2008. 13(2): p. 13-17.
  4. Zhou, X., et al., The state-of-the-art in personalized recommender systems for social networking. Artificial Intelligence Review, 2012. 37(2): p. 119-132.
  5. Boyd, D. and N. Ellison, Social network sites: definition, history, and scholarship. IEEE Engineering Management Review, 2010. 3(38): p. 16-31.
  6. Hutter, K., et al., The impact of user interactions in social media on brand awareness and purchase intention: the case of MINI on Facebook. Journal of Product & Brand Management, 2013. 22(5/6): p. 342-351.
  7. Sofia Martins, C. and L. Patrício, Understanding participation in company social networks. Journal of Service Management, 2013. 24(5): p. 567-587.
  8. Kaplan, A.M. and M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 2010. 53(1): p. 59-68.
  9. Jahn, B. and W. Kunz, How to transform consumers into fans of your brand. Journal of Service Management, 2012. 23(3): p. 344-361.
  10. Zhang, M., et al., Influence of customer engagement with company social networks on stickiness: Mediating effect of customer value creation. International Journal of Information Management, 2017. 37(3): p. 229-240.
  11. Boehmer, J. and S. Lacy, Sport news on Facebook: The relationship between interactivity and readers’ browsing behavior. International Journal of Sport Communication, 2014. 7(1): p. 1-15.
  12. Nam, S., N. Redeker, and R. Whittemore, Social networks and future direction for obesity research: a scoping review. Nursing outlook, 2015. 63(3): p. 299-317.
  13. Surma, J., Social exchange in online social networks. The reciprocity phenomenon on Facebook. Computer Communications, 2016. 73: p. 342-346.
  14. Wasserman, S. and K. Faust, Social network analysis: Methods and applications. Vol. 8. 1994: Cambridge university press.
  15. Brodie, R.J., et al., Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 2011. 14(3): p. 252-271.
  16. Ilic, A., ‘Towards a Conceptualisation of Consumer Engagement in Online Communities: A Netnographic Study of Vibration Training Online Community. Unpublished master’s thesis, University of Auckland (Department of Marketing), Auckland, New Zealand, 2008.
  17. Patterson, P., T. Yu, and K. De Ruyter. Understanding customer engagement in services. in Advancing theory, maintaining relevance, proceedings of ANZMAC 2006 conference, Brisbane. 2006.
  18. Bowden, J.L.-H., The process of customer engagement: A conceptual framework. Journal of Marketing Theory and Practice, 2009. 17(1): p. 63-74.
  19. Gummerus, J., et al., Customer engagement in a Facebook brand community. Management Research Review, 2012. 35(9): p. 857-877.
  20. Van Doorn, J., et al., Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of service research, 2010. 13(3): p. 253-266.
  21. Nelson-Field, K. and J. Taylor, Facebook fans: A fan for life? 2012, Warc.
  22. Suki, N.M., Passenger satisfaction with airline service quality in Malaysia: A structural equation modeling approach. Research in Transportation Business & Management, 2014. 10(0): p. 26-32.
  23. Kang, J., L. Tang, and A.M. Fiore, Enhancing consumer–brand relationships on restaurant Facebook fan pages: Maximizing consumer benefits and increasing active participation. International Journal of Hospitality Management, 2014. 36: p. 145-155.
  24. Jonghyeok, K., S. Euiho, and H. Hyunseok, A model for evaluating the effectiveness of CRM using the balanced scorecard. Journal of Interactive Marketing, 2003. 17(2): p. 5-19.
  25. Wei, J.-T., et al., A case study of applying LRFM model in market segmentation of a children’s dental clinic. Expert Systems with Applications, 2012. 39(5): p. 5529-5533.

  Iqbal Chaudhry,N, Iqra Aftab, Zainab Arif, Usman Tariq, Muhammad Azam Roomi, (2019) "Impact of customer-oriented strategy on financial performance with mediating role of HRM and innovation capability", Personnel Review, https://doi.org/10.1108/PR-02-2018-0056