شناسایی عامل تاثیر گذاری در افزایش عملکرد مدیریت در پالایشگاه دالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بین‌الملل، دانشگاه غیرانتفاعی پارس

2 عضو هیئت علمی ( استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، فارس، ایران

چکیده

موضوع این پژوهش مطالعه تاثیر دوره های آموزشی بر بهبود عمکرد مدیران با رویکرد perform می باشد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران ارشدپالایشگاه گاز دالان واقع در شهرستان فراشبند است و با توجه به کوچک بودن حجم جامعه ، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت .جهت گرد آوری داده های پژوهش از پرسش نامه ای با هفت معیار استفاده شد که شامل عناصر ارزش ، قدرت، روابط، انعطاف پذیری، بهره وری ، شناخت و روحیه می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به نوع متغیر های پژوهش از روش های آمار توصیفی) معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با نمودار های مربوطه( و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی )آزمون t تک نمونه ای و میانگین و انحراف از استاندارد( استفاده شده است . نتایج آزمون t تک نمونه ای برای شاخص های مورد بررسی نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بین عوامل ارزش ،، قدرت، روابط، انعطاف پذیری، بهره وری ، شناخت و روحیه با میانگین های مالک میباشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که تنها در شاخص روابط بین افراد مجرد و متاهل و در مورد رده سنی بین شاخص های ارزش و انعطاف پذیری و در مورد سطح تحصیالت در شاخص انعطاف پذیری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 
Bell ,S., Menguc , B., & Widing. E. (2010). Salesperson learning, organizational learning and retail store performance. Academy of Marketing Sience, 38, 187-201. Biswas, S. (2010). Relationship between psychological climate and turn over intentions and its impact on organizational effectiveness: A Study in Indian organizations, II MB. Management Review, 22, 102-110. Cohen, D.J. (1990), ‘What motivates trainees’. Training & Development Journal, 44(11), 91–93.
Currie, G., Dingwall, R., Kitchener, M., Waring, J. (2012). Let’s dance: Organization studies, medical sociology and health policy. Social Science & Medicine, 74(3), 273-280.