بررسی تاثیر رهبری مخرب بر عملکرد شغلی کارکنان تعاونی های (مورد مطالعه: تعاونی های استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک، دانشگاه غیرانتفاعی پارس مهر،ایران

2 استادیار، مدیریت بازرگانی ،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

چکیده

نیروی انسانی متعهد و برخوردار از احساس رضایت شغلی، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، می تواند ضمن افزایش سرمایه های مادی سازمان متبوع، کاهش فساد اداری و دسترسی به اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد و روی هم می توانند بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان اثر گذار باشند. پژوهش حاضر در سال 1399 با هدف بررسی تاثیر رهبری مخرب بر عملکرد شغلی کارکنان مورد بررسی قرارگرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان تعاونی های فعال استان فارس در نظر گرفته شده اند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 108 نفرکارمند عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری مخرب(گل پرور) و عملکرد شغلی(پاترسون) است روایی ظاهری پرسشنامه  تأیید شد و پایایی آن ها  به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای چهار متغیر بالای 7/0 به دست آمد. با توجه به نرمال بودن، دادهای پژوهش، با استفاده از نرم-افزار spss24، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده است که رفتارهای غفلت آمیز بر عملکرد شغلی کارکنان معناداری دارد. تعامل غیر اخلاقی ر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.سوء استفاده از زیردستان بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد. از دست دادن اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدیان، محمد، احمدیان، مهدی، علی احمدیان. (1394).اخلاق حرفه ای در سازمان. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
آرمسترانگ، مایکل،(1385)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی - راهنمای عمل ، (چاپ دوم) ،ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی ،تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.323-388
تقریری،رضا، عقیقی، سیدمسعود ،(1398) ،رهبری اخلاقی ، بانگاه ارزش وعملکرد سازمانی،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران،110-213
حسین نژاد، حسین و مختاری، مهران،(1399) ،نقش سبک رهبری اخلاقی بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران)،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی،تهران، 567-689
دوستار، محمد (1399). محمودرضا مستقیمی، محمد اسماعیل زاده. رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) . 27-45.
رضایی کلید بری، حمیدرضا، سلطانی ابراهیم سرائی فاطمه، بخشعلی زاده داود. (1399)،رهبری اخلاقی در عملکرد کارکنان. اخلاق در علوم و فنّاوری.; ۱۵ (۱) :۱۰۸-۱۱۵
رضایی کمازانی، لیلا و حمیدی فر، فاطمه و اشرفیان رهقی، محمدمهدی،(1399)،رهبری اخلاقی و بهبود عملکرد سازمانی،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری،432-478
صالحی مبارکه، زهرا،(1397)،رهبری اخلاقی،دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم،کرج،230-234
عقیقی، علیرضا و برجی زاده، حسین،(1394)،بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های دولتی ایلام)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه،تهران220-240
گل پرور، محسن ، سلحشور. آزاده. (1399).الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی . 93-123.
گودرزوند چگینی، مهرداد و آفرین آباده، شبنم و پورکاظمی آستانه، وهاب و رمضانی پورششکل، هادی، (1399)،نقش رهبری اخلاقی در عملکرد کارکنان بانک ملی استان گیلان،331-541
موسی خانی ح(2012). از مدیریت خدمت مدار با رهبری اخلاقی، از سری مقالات مدیریت رفتار ارائه شده به اولین  کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
موغلی،م،زحمتکش،ز (1397). در پژوهش با عنوان "نقش واسطه ای فضیلت سازمانی در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیران،دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان، 128-167
میرزایی، سعید،(1397)،رهبری اخلاقی در سازمان ها،اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی،آباده، 205-267
میرزایی، سعید،(1397)،رهبری اخلاقی در سازمان ها،اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی،آباده،230-267
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا،(1395)،بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان،123-134
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا،(1395)،بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان، 342-356
یحیی زاده فر، محمود و جعفری صمیمی، احمد و اکبری اندی، عابد،(1399)،بررسی تاثیر گرایش به مشتریان، رهبری اخلاقی و شدت رقابت بر عملکرد شرکت ها،نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین،بابل102-178
 
Bai Y, Han GH, Harms P. (2016). Team conflict mediates the effects of organizational politics on employee performance: A cross-level analysis in China. Journal of Business Ethics;1-15
Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20: 583–616.
Burton, J. P., Sablynski, C. J., & Sekiguchi, T. (2008). Linking justice, performance, and citizenship via leader-member exchange. Journal of Business Psychology, 23(1/2): 51- 61.
Dion M. (2012). Are ethical theories relevant for ethical leadership? Leadership & Organization Development Journal; 33(1):4-24.
 Faghihi-Farahnoud N. (2009). Employee performance management with emphasis on organizational social factors (Case study: administrative and industrial organizations of Tabriz). Journal of Business Management Perspective; 9(32); 169-181. (In Persian).
 Farahbod F, Bakhshalizadeh D, Bani Hatam Sh. (2018). Analysis of the relationship between ethical variables with extra-role behaviors. Ethics in Science and Technology; 14:1-13. (In Persian).
Griffin, R. W., & Lopez, Y. P. (2005). Bad behavior in organizations: A review and typology for future research. Journal of Management, 31: 988-1005.
Gucel, C. & Tokmak, I. (2012). The relationship of the ethical leadership among the organizational trust, affective commitment and job satisfaction: case study of a university, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2).
ISSN 1048-9843,
Kalshoven K, Den Hartog DN, De Hoogh AH. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly; 22(1):51-69.
Kim, W. G. & Brymer, R. A. (2012). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance, International Journal of Hospitality Management, 30, 1020– 1026.
Miao, Q., Newman, A., Yu, J., & Xu, L. (2013). The Relationship between Ethical Leadership and Unethical Pro-Organizational Behavior: Linear or Curvilinear Effects? Journal Business Ethics, 116: 641–653
  Mohajeran B, Divband A. (2017). Analyzing the relationship between ethical leadership and organizational silence with employee’s creativity. Ethics in Science and Technology; 12(2):137-48. (In Persian)
Mousakhani M, Alvani SM, Mirzaei M, Mohammadi S. (2012). The relationship between organizational citizenship behavior and employee performance. Journal of Industrial Strategic Management; 9(25):75
Mousakhani M, Hamidi N, Najafi Z. (2010). Prioritizing effective factors in the performance of educational managers, using MCDM techniques (AHP and borda linear assignment). Educational Inovations; 9(34); 127-156. (In Persian).
Padash P, Golpour M. (2010). The relationship between ethical leadership with internal motivation for innovation and creativity of employee. Ethics in Science and Technology; 5(1-2):103-110. (In Persian).
Pages 463-470,
 Ponnu, C. H., & Tennakoon, G. (2009). The Association Between Ethical Leadership and Employee Outcomes – the Malaysian Case, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 14(12), 108-123.
Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Shamsi M, Naami A, Montakhab Yegane M, Hazaryan S. (2016). Designing and testing a model of organizational outcomes of ethical leadership. Organizational Resources Management Researchs; 5(4):157-75. (In Persian).
The Role of Ethical Leadership on Employee Performance in Guilan University of Medical Sciences,
 van Gils, Niels Van Quaquebeke, Daan van Knippenberg, Marius van Dijke, David De Cremer,2015,Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness,The Leadership Quarterly,Volume 26, Issue 2, Pages 190-203,
Walumbwa FO, Mayer DM, Wang P, Wang H, Workman K, Christensen AL. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes; 115(2):204-213.