تاثیر عوامل مدیریتی در استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی ، دانشگاه آزاد، لامرودشت ، ایران

چکیده

این پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی در استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس، در سال 1402 انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارمندان رده بالا هستند که در زمان انجام پژوهش تعداد آن ها 1000 نفر گزارش شده، که با استفاده از جدول مورگان 278 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در نظر گرفته شده است. روایی ظاهری و پایایی پژوهش تأیید شده است. پرسشنامه ی نهایی به روش تصادفی ، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار 24SPSS، مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه های پژوهش با توجه به نرمال بودن داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. برنامه ریزی و استراتژی بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس تاثیر معناداری دارد. سازماندهی و طراحی سازمان بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس تاثیر معناداری دارد. هدایت و رهبری بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس تاثیر معناداری دارد. کنترل و نظارت بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت های صنعتی استان فارس تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، محسن و ربیع، علیرضا،1395،تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت عملکرد مدیران اجرایی مورد مطالعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران،اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی،قم،4-653-688
آقامردی، صمد،1397،بررسی جایگاه نظارت و کنترل در نظام مدیریتی اسلام و غرب،یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز،تهران،2-2326-365
سعید آقائی زاده، ابراهیم، قائدرحمتی,تبیین نقش کنترل، نظارت و عوامل فردی و سازمانی فرماندهان در سلامت سازمانی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان گیلان). پژوهش های مدیریت انتظامی،123-235
شریفی خواجه دهی، لیلا، اسکندر، فاطمه،1398،بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش استان تهران)،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین،تهران،5-111-136
عباسیان اسفرجانی، محمدرضا و هویدا، رضا و عابدی، احمد،1399،الگوی ساختاری تأثیر رهبری بر عملکرد مدیران (مطالعه ای درسازمان های آموزشی شهراصفهان )6-213-565
غنی پور توپراق قلعه، رضا،1395،بررسی تاثیر بکارگیری راهبرد مدیریتی در ارتقاء هوش هیجانی در بین کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه، سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار،ایران،تهران،6-136-136
 
Ramakrishnan Ramanathan, Usha Ramanathan, Hsieh-Ling Hsiao, 2012,The impact of e-commerce on Taiwanese SMEs: Marketing and operations effects,International Journal of Production Economics,Pages 934-943.
Stephen A. Oppong, David C. Yen, Jeffrey W. Merhout,2005,A new strategy for harnessing knowledge management in e-commerce,Technology in Society,Volume 27, Issue 3,
Sungjoo Lee, Yongtae Park,The classification and strategic management of services in e-commerce: Development of service 2009,taxonomy based on customer perception,Expert Systems with Applications, 9618-9624,
Thu Nguyen, Lokman Mia, Lanita Winata, Vincent K. Chong,2017,Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance,Journal of Business Research,2017,Pages 413-435
Tomás F. González-Cruz, Dolores Botella-Carrubi, Clara M. Martínez-Fuentes,2019,Supervisor leadership style, employee regulatory focus, and leadership performance: A perspectivism approach, Journal of Business Research,Pages 660-667