بررسی تاثیر نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتاری در مشتریان بانک ملی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد، لامرد، ایران

2 رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه غیر انتفاعی، مهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتار مشتریان در بانک ملی شهر گله دار می باشد که از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است، بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از طریق روایی محتوا و بررسی اساتید مورد تایید و قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه مورد نظر به وسیله آلفای کرونباخ و با پیش آزمون 30 پرسشنامه تمامی متغیرهای تحقیق بالای 7/0 بدست آمده است، جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 384 از مشتریان بانک ملی شعبه گله دار به عنوان نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند تعداد 384 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری شده است و در نهایت با روش معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، نتایج بدست آمده نشان داده که بین نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتار مشتریان در بانک ملی شهر گله دارتاثیرگذار است ، بین نوآوری برتعامل مشتریان بانک ملی شهر گله دار تاثیرگذار است، بین نوآوری بر ارزش های رفتاری مشتریان در بانک ملی شهر گله دار تاثیر گذار تاثیر گذار است ،بین تعامل مشتری بر ارزش های رفتاری مشتریان در بانک ملی شهر گله دار تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل پور، رضا؛ مقصوری شالدهی، آرزو( ١٣٩٦) تاثیر تحلیل 
ارزش مشتری و نوآور بودن محصول بر ارزش طول عمر 
مشتری:نقش تعدیل گراستراتژی تبلیغات، چشم اندازمدیریت 
بازرگانی، شماره،٣٢ ص.٢٣٧-٢١٥ 
تقی پوریان، محمد جواد؛ کثیری، سحر؛ شکیبا،احمد(١٣٩٩) تاثیر 
عوامل اجتماعی برنیت خرید مشتریان در شبکه های اجتماعی 
ازطریق اعتماد به فروشنده و محصول، مجله مدیریت بازاریابی، 
شماره،٤٨ص.٤٥-٣٣
رحمانی، رزگار(١٣٩٧) بررسی رابطه بین ارزش برند و وفادار 
یمشتری با محوریت ارزش مشتری( مورد مطالعه: مشتریان گوشی 
آیفون شهر سنندج)، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و 
حسابداری، سال،١ شماره ،٤ ص١١٨-١٠٤
سلیمان پور، الهه؛ رنجبر، مینا(١٣٩٩) بررسی تعاملات مشتری با 
مشتری بر شاخص مشتری مداری در سایت های خرید 
آنلاین،شماره،٧٥ص.٨٦-٦٤ 
طاهری، مصطفی؛ عزیزی، ایمان(١٣٩٩) بررسی نقش میانجیگری 
نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت یادگیری بر عملکرد مالی شرکت 
های دولتی، فصلنامه سیاست های راهبردی کلان، دوره،٨ 
ص.١٩٧-١٧٣ 
فکور ثقیه، امیر محمد؛ حدادیان، سیما؛ کلیدری، یگانه(١٣٩٤) 
تاثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری و رضایت مندی و ارزش درک 
شده مشتری، دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت 
بازرگانی، سال،٧ شماره،١٣ص.٢٠٣-١٨٣ 
مشهدی زاده، محمد؛ ساعدی،بهزاد(١٣٩٩) بررسی روابط میان 
مشارکت مشتری، ایجاد ارزش مشتری و چسبندگی مشتری به 
شبکه های اجتماعی در نظام بانکی، فصلنامه علمی اقتصاد و 
بانکداری اسلامی، شماره،٣٢ص.١٧٣-١٤٧ 
٧ et al. Pitaloka
محمد زاده،فرهاد؛ تربتی،احسان(١٣٩٦) نقش مدیریت دانش 
مشتری در ارتقای عملکرد فروش، فصلنامه علمی مطلاعات منابع 
انسانی،شماره ،٤ص.١٢٦-١١١ 
طباطبایی نسب، محمد؛ حدادیان، سیما(١٣٩٣) رفتار هم خلقی 
ارزش مشتری و تاثیر آن بر مشتری مداری، فصلنامه علمی 
پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال،٤ شماره ٣ص.١٠٦-٨٩ 
کیا، کیهان؛ میرابی، وحیدرضا؛ مظفری، امین(١٣٩٥) رابطه 
مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات و رضایت استفاده 
کنندگان در سازمان های خدماتی(بررسی موردی خانه 
سالمندان)،مجله مدیریت بازاریابی، شماره،٣١ص.٦٥-٤٩ 
شیرخدایی، میثم؛ بهراد، آتنا(١٣٩٤) تاثیر تعامل مشتری بر 
وفاداری مشتریان به برند(نام تجاری)(مطالعه موردی شرکت کاله 
آمل )، کنفرانس بین امللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتثاد 
و حسابداری، سازمان ها و مراکز غیر دولتی
Ahmad,F. Widen,G. Huvila,I.(٢٠٢٠) The impact 
of workplace information literacy on 
organizational innovation: An empirical study, 
International Journal of Information 
Management, ٦٬١٢١-١٧٦
Ahn,J. Rho,T.(٢٠٢١) The effect of customer 
participation in service industry on encounter 
satisfaction by the development of relationship, 
Journal of Global Scholars of Marketing 
Science,Vol: ٣١,PP: ٩٤-١٢٠.
Alsakarneh, A. A. A., Hong, S. C., Eneizan, B. 
M., & AL-kharabsheh, K. A. (٢٠١٩). Exploring 
the relationship between the emotional labor and 
performance in the Jordanian insurance industry. 
 .Current Psychology, ٣٨(٥), ١١٤٠-١١٥١
Cambra-Fierro,J. Gao,L. Melero-Polo,I.(٢٠٢١) 
The power of social influence and customer–firm 
interactions in predicting non-transactional 
behaviors, immediate customer profitability, and 
Daabesh and Ajarah٨
سال دوم ، شماره ،٢ ،١٤٠٢ صفحات ٢٦٨ تا ٢٧٦ 
پژوهشنامه علم مدیریت در صنعت 
٩
long-term customer value, Journal of Business 
Research,Vol:١٢٥,PP:١٠٣-١١٩.
Carlson,F. Rahman,M. Voola,R. 
Veies,N.D.(٢٠١٨) Customer engagement 
behaviours in social media: capturing innovation 
opportunities, Journal of Services Marketing, ٣٢-
 ٣٤٢-٤١٤
Chatterjee,S. Moody,G. Lowry,P.B. 
Chakraborty,S. Hardin,A.(٢٠٢٠) Actualizing 
Information Technology Affordance for 
Organizational Innovation: The Role of 
Organizational Courage, Journal of Strategic 
 Information Systems (JSIS),PP:١-٥٤.
Daabesh,T.K.I.A. Aljarah,A.(٢٠٢١) The 
relationship between online sale and customer 
value co-creation: The mediating role of esatisfaction and e-trust, International Journal of 
 Data and Network Science,Vol: ٥ ,PP: ٩٧–١٠٦.
Eneizan,B. Taamneh,M. Enaizan,O. 
Almaaitah,M.F. Ngah,A.H. Alskarneh,A.(٢٠٢١) 
Human resources practices and job satisfaction 
on customer satisfaction: The mediating role of 
quality of customer interaction in online call 
center, International Journal of Data and 
 Network Science,Vol: ٥ ,PP: ١١–١٨.
Furr,N. Eggers,J.P.(٢٠٢١) Behavioral 
Innovation and Corporate Renewal, Strategic 
Management Review.
Gong,T. Yi,Y.(٢٠٢١) A review of customer 
citizenship behaviors in the service context, The 
Service Industries Journal, ٤٬٤٥-٧٨
Sriram, V., Krapfel, R., & Spekman, R. (٢٠١٩). 
Antecedents to buyer– seller collaboration: An 
analysis from the buyer's perspective. Journal of 
 Business Research, ٢٥, ٣٠٣–٣٢٠.
Syah,R. Nasution,M. Budhiarti,E. Efendi,S. 
(٢٠٢٠) Knowledge acceleration estimator (KAE) 
model to customer behavior using business 
metrics, Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology.Vol,٩٨,PP:١٣٠١-٣٠١١.
Wei,J. Qiao,S.(٢٠٢١) Research on the Factors 
Affecting Customer Engagement in Social 
Commerce from the Perspective of Two-Factor 
Theory – Platform Comparison Between ECommerce and Social Media, EasyChair 
Preprint,PP:١-٣٣.
Yen,C. Teng, H. Tzeng,J.(٢٠٢٠) Innovativeness 
and customer value co-creation behaviors: 
Mediating role of customer engagement, 
International Journal of Hospitality 
Management,Vol:٨٨,PP:١-١١.
Daabesh,T.K.I.A. Aljarah,A.(٢٠٢١) The 
relationship between online sale and customer 
value co-creation: The mediating role of esatisfaction and e-trust, International Journal of 
Data and Network Science,Vol: ٥ ,PP: ٩٧–
١٠٦.Gani, Abdul; Oroh, Augustinus Nicolaas 
Hillebrandes; (٢٠٢١), “The Effect of Product 
Quality, Service Quality and Price on Customer 
Satisfaction at Loki Store” in International 
Conference on Entrepreneurship (ICOEN), KnE 
Social Sciences, pp 116–128.
Ghali,Z.(2021) Motives of customers’ e-loyalty 
towards e-banking services: a study in Saudi 
Arabia, Journal of Decision Systems١١٤-٢٣٤.
Praveen Paul .J ; Sharmila .S; (2021) Study of 
service quality in private banks - an alternative 
approach; ICTACT Journal of Management 
Studies, Volume: 07; pp 1-10.
Sharma,S.K. Sharma,M.(2019) Examining the 
role of trust and quality dimensions in the 
actual usage of mobile banking services: An 
empirical investigation, International Journal of 
Information Management,Vol:44,PP:65-77