بررسی نقش و جایگاه معلمان در مدیریت سازمان های آموزشی جهت تربیت سیاسی و اجتماعی افراد.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

معلم خوب ، در هر حال و در همه جا با یک اندیشه زندگی می کند و آن ، کسب بالاترین کیفیت آموزشی توسط هر متربی است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش و جایگاه معلم در مدیریت آموزشی و پرورشی و الگویی در تربیت سیاسی و اجتماعی افراد است. معلم به عنوان رکن اصلی این تحولات وظیفه تربیت همه جانبه دانش آموزان را برعهده دارد که از مهم ترین جنبه های

آن سیاسی و اجتماعی می باشد و مفهوم آن استقلال، نوع دوستی، تفکر سیاسی و... است. آموزش و پرورش دارای حد و مرزی نامحدود است و در تربیت سیاسی می تواند به عنوان سازمانی اجتماعی که کنشی متقابل با سایر نظام های اجتماعی دیگر دارد، ایفای نقش کند. آموزش و پرورش تاثیرات بسیاری بر نظام سیاسی دارد از جمله مهتمرین آنان تربیت رهبران جوامع یا ایجادوحدت قومی و ... می باشد. نقش معلم و آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی هم قابل ذکر است. تربیت اجتماعی فرایندی است که به انسان می آموزد چگونه فردی فعال و شهروندی مشارکت کننده با اعضاست.

کلیدواژه‌ها


الیاس، جان، ،١٣٨٥ فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه عبد 
الرضا ضرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی (ره) 
افخمی اردکانی ، محمد علی ،١٣٨٦، تبیین روش های 
تربیت اجتماعی در نهج البلاغه، فصلنامه نهج البلاغه، 
شماره ٢١و،٢٢ بهمن ،١٣٨٦ صفحه ١٦ 
ایمانی، محسن،١٣٦٦، تربیت اجتماعی، فصلنامه تربیت، 
شمارة ششم، سال سوم، اسفند١٣٦٦ ، صفحه ٣١
بیات، سهراب ،١٣٨٢، روانشناسی اجتماعی،چاپ اول، 
تهران، انتشارات مهرداد 
تقوی، نعمت االله،١٣٨٢، جامعه شناسی خانواده، چاپ 
اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور 
جعفرى، محمّدتقى، ،١٣٦٩ حکمت اصول سیاسى اسلام، 
قم، بنیاد نهج البلاغه 
دادستان ،پریرخ، ،١٣٨٦ مقاله در روانشناسی، تهران، 
انتشارات سمت
سریع القلم، محمود، ،١٣٧٢ عقل و توسعه یافتگی، 
تهران، انتشارات سفیر 
علاقهبند، علی، ،١٣٨٢ جامعهشناسی آموزش و پرورش، 
چاپ سی و دوم،. تهران، نشر روان 
فولکرلنهارت، فیلیپ اگرس،١٣٨٠، آموزش از دیدگاه 
جامعه شناسی، مجله فرهنگ توسعه، شماره،٨ صفحه٢١
مجلسی، محمدباقر١٤٠٣،ق، بحارالانوار، بیروت، 
جلد،١٠٣ص٢٥٥