بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای اینترنتی (کسب و کارهای اینستاگرامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک دانشگاه غیر انتفاعی پارس، مهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی والویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای اینترنتی انجام شده است. تکنیک جمعآوری دادهها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بوده است که روایی آن با استفاده از نظرات 5 تن از اساتید نخبه مورد تائید قرارگرفته است و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شده است. سپس این دادهها در یک پرسشنامه تحلیل سلسلهمراتبی قرار گرفتند و از طریق روش FAHP در نرمافزار اکسل وزن هر شاخص و هر منظر مورد سنجش قرار گرفت و در آخر هر منظر مورد ارزیابی قرارگرفته است. جامعه آماری این پژوهش صاحبان کسب و کار اینترنتی در نظر گرفته شده اند که در زمان انجام پژوهش تعداد آنها با استفاده ازبکارگیری نرم افزار FAHPنمونه ای 8 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه درنظر گرفته شده است. روایی ظاهری پرسشنامه تائید شد و پایایی آنها بهوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای پنج متغیر متوسط دست آمد. این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که قیمت گذاری رتبه اول، بازاریابی ،رتبه دوم، ایجاد یک احساس فوق العاده در خریدار ،رتبه سوم، دسترسی آسان به فروشگاه رتبه چهارم، امنیت در ارسال و دریافت، رتبه پنجم گزارش شده است.

اکبری ناصری، ابراهیم و مهدوی کیا، محمد و عسکرپور، الناز و خدمتگزار، فاطمه و شادمند، سایه و جلیلی، مهشاد(1400)کسب و کار اینترنتی،ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴،رشت،11-127-158
رضوی، هدی و خیری پور، آزاده و عباس زاده، محمد و راستگو، محمدرضا(1401)نقش بازاریابی در بسترهای کسب و کار دیجیتال در دوران کرونا مطالعه موردی شرکت های آشپزی شهر تهران،سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران،تهران،6-144-156
مارابی، کوثر(1399)تجارت الکترونیک و نقش خدمات آنلاین و فضای مجازی در کسب و کار نوین،3-212-219
منتی، ح. (۱۳۹۹ .)بررسی اثرات ویروس کرونا کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی. ارزیابی تاثیرات اجتماعی
مهرجو، سمیرا(1401)بررسی تاثیر ویروس کرونا بر مدیریت بازرگانی و کسب و کار،پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی،تهران،5-136-165
موسوی، سیدرضا، و کرباسی، معصومه. (1399). تاثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا. کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها. 7-188-197
میرزائی، فاطمه(1401)نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار،کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان،11-156-168
Sarfraz, Kausar Fiaz Khawaja, Larisa Ivascu(2021) Factors affecting business school students’ performance during the COVID-19 pandemic: A moderated and mediated model ,The International Journal of Management Education, , Vol. 4, pp. 132–205.
Muhammad Shakeel Sadiq Jajja, Kamran Ali Chatha, Sami Farooq,(2016),Impact of supply chain risk on agility performance: Mediating role of supply chain integration,International Journal of Production Economics,Pages 118-138
Rice, J. & Caniato,  F .(2003). Building a secure and resilient supply network. Supply Chain Management review, Vol. 7, pp. 22–30.
Roland Schmuck (2021) ,(The use of online business models,Procedia Manufacturing, , Vol. 10, pp. 200–205.