بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه :شهرداری شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

امروزه وجود رهبران اخلاقی در سازمآن‌های مختلف به عنوان امری بسیار مهم ضروری شناخته شده است زیرا رهبران اخلاقی با در نظر گرفتن منغعت سازمانی و حمایت از زیردستان می‌توانند باعث بالا رفتن اعتماد بنفس کارکنان در محیط کار شود و عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند. پژوهش حاضر در سال 1400 با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه یک شهر شیراز ) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 250نفر از کارمندان هستند که در زمان انجام این پژوهش با نمونه‌گیری که با استفاده از جدول مورگان انجام شده است 148 نفر در نظر گرفته شده‌اند ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی (دی هاق ،2008) و عملکرد سازمانی (چوی و راینی،2010)بوده است روایی ظاهری پرسشنامه تائید شد و پایایی آن‌ها به‌وسیله ضریب آلفای کرون باخ برای چهار متغیر بالای 7/0 به دست آمد. پرسشنامه‌ی نهایی به روش نمونه‌گیری در دسترس، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، با توجه به نرمال بودن، دادهای پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار spss24، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد است. نتایج پژوهش نشان داده است که رهبری اخلاقی بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شیراز تأثیر معناداری دارد.اخلاق مداری و انصاف بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شیراز تأثیر معناداری دارد.شفاف سازی نقش بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شیراز تأثیر معناداری دارد.

آرمسترانگ، مایکل ، (1385) مدیریت استراتژیک منابع انسانی - راهنمای عمل ، (چاپ دوم) ،ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی ،تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.323-388
حسین نژاد، حسین و مختاری، مهران،1399،نقش سبک رهبری اخلاقی بر تحول سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران)،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی،تهران، 567-689
رضاتقریری، سیدمسعود و عقیقی، محمد،1398،رهبری اخلاقی ، بانگاه ارزش وعملکرد سازمانی،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران،110-213
رضایی کلید بری حمیدرضا، سلطانی ابراهیم سرائی فاطمه، بخشعلی زاده داود. نقش رهبری اخلاقی در عملکرد کارکنان. اخلاق در علوم و فنّاوری. ۱۳۹۹; ۱۵ (۱) :۱۰۸-۱۱۵
رضایی کمازانی، لیلا و حمیدی فر، فاطمه و اشرفیان رهقی، محمدمهدی،1399،رهبری اخلاقی و بهبود عملکرد سازمانی،ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری،432-478
صالحی مبارکه، زهرا،1397،رهبری اخلاقی،دومین کنفرانس ملی
پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم،کرج،230-234
عقیقی، علیرضا و برجی زاده، حسین،1399،بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های دولتی ایلام)،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه،تهران220-240
گودرزوند چگینی، مهرداد و آفرین آباده، شبنم و پورکاظمی آستانه، وهاب و رمضانی پورششکل، هادی،1399،نقش رهبری اخلاقی در عملکرد کارکنان بانک ملی استان گیلان،331-541
محمد دوستار،1394 محمودرضا مستقیمی، محمد اسماعیل زاده. رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) . 27-45.
موسی خانی ح. 2012. از مدیریت خدمت مدار با رهبری اخلاقی، از سری مقالات مدیریت رفتار ارائه شده به اولین  کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی 343-387
موغلی  و زحمتکش(1397) در پژوهش با عنوان "نقش واسطه ای فضیلت سازمانی در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیران،دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی،همدان، 128-167
موغلی، علیرضا و زحمتکش، مهدی،1397،نقش واسطه ای فضیلت سازمانی در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیران،دومین همایش بین المللی مدیری
میرزایی، سعید،1397،رهبری اخلاقی در سازمان ها،اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی،آباده، 205-267
میرزایی، سعید،1397،رهبری اخلاقی در سازمان ها،اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی،آباده،230-267
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا،1395،بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان،123-134
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا،1395،بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان، 342-356
یحیی زاده فر، محمود و جعفری صمیمی، احمد و اکبری اندی، عابد،1399،بررسی تاثیر گرایش به مشتریان، رهبری اخلاقی و شدت رقابت بر عملکرد شرکت ها،نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین،بابل102-178
 
van Gils, Niels Van Quaquebeke, Daan van Knippenberg, Marius van Dijke, David De Cremer,2015,Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness,The Leadership Quarterly,Volume 26, Issue 2, Pages 190-203,
The Role of Ethical Leadership on Employee Performance in Guilan University of Medical Sciences,
Walumbwa FO, Mayer DM, Wang P, Wang H, Workman K, Christensen AL. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes; 115(2):204-213.
ISSN 1048-9843,
 Farahbod F, Bakhshalizadeh D, Bani Hatam Sh. (2018). Analysis of the relationship between ethical variables with extra-role behaviors. Ethics in Science and Technology; 14:1-13. (In Persian).
  Mohajeran B, Divband A. (2017). Analyzing the relationship between ethical leadership and organizational silence with employee’s creativity. Ethics in Science and Technology; 12(2):137-48. (In Persian)
Bai Y, Han GH, Harms P. (2016). Team conflict mediates the effects of organizational politics on employee performance: A cross-level analysis in China. Journal of Business Ethics;1-15
Shamsi M, Naami A, Montakhab Yegane M, Hazaryan S. (2016). Designing and testing a model of organizational outcomes of ethical leadership. Organizational Resources Management Researchs; 5(4):157-75. (In Persian).
Miao, Q., Newman, A., Yu, J., & Xu, L. (2013).The Relationship between Ethical Leadership and Unethical Pro-Organizational Behavior: Linear or Curvilinear Effects? Journal Business Ethics, 116: 641–653
Dion M. (2012). Are ethical theories relevant for ethical leadership? Leadership & Organization Development Journal; 33(1):4-24.
Gucel, C. & Tokmak, I. (2012). The relationship of the ethical leadership among the organizational trust, affective commitment and job satisfaction: case study of a university, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2).
Kim, W. G. & Brymer, R. A. (2012). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance, International Journal of Hospitality Management, 30, 1020– 1026.
Mousakhani M, Alvani SM, Mirzaei M, Mohammadi S. (2012). The relationship between organizational citizenship behavior and employee performance. Journal of Industrial Strategic Management; 9(25):75-90. (In Persian)
Kalshoven K, Den Hartog DN, De Hoogh AH. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly; 22(1):51-69.
Padash P, Golpour M. (2010). The relationship between ethical leadership with internal motivation for innovation and creativity of employee. Ethics in Science and Technology; 5(1-2):103-110. (In Persian).
Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20: 583–616.
Mousakhani M, Hamidi N, Najafi Z. (2010). Prioritizing effective factors in the performance of educational managers, using MCDM techniques (AHP and borda linear assignment). Educational Inovations; 9(34); 127-156. (In Persian).
 Faghihi-Farahnoud N. (2009). Employee performance management with emphasis on organizational social factors (Case study: administrative and industrial organizations of Tabriz). Journal of Business Management Perspective; 9(32); 169-181. (In Persian).
 Ponnu, C. H., & Tennakoon, G. (2009). The Association Between Ethical Leadership and Employee Outcomes – the Malaysian Case, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 14(12), 108-123.
Burton, J. P., Sablynski, C. J., & Sekiguchi, T. (2008). Linking justice, performance, and citizenship via leader-member exchange. Journal of Business Psychology, 23(1/2): 51- 61.