بررسی میزان تأثیر استراتژی بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند با میانجی گری وفاداری مشتری شرکت خرید اینترنتی(مطالعه موردی شرکت اینترنتی باسلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک ، دانشگاه آزاد، قشم ، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر استراتژی بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند با میانجی گری وفاداری مشتری شرکت خرید اینترنتی(مطالعه موردی شرکت اینترنتی باسلام )انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان شرکت اینترنتی باسلام می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 384 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد شده بازاریابی آنلاین (سعدالدین،1392)، وفاداری برند آکر (1991) و تصویر ویژه برند آکر1991استفاده شده است. این پرسشنامه‌ها بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده‌اند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از حد روایی محتوی و سازه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که استراتژی بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند با میانجیگری وفاداری مشتریان شرکت فروش اینترنتی باسلام تأثیر معناداری دارد.بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند شرکت فروش اینترنتی باسلام تأثیر معناداری دارد. بازاریابی آنلاین بر وفاداری مشتریان شرکت فروش اینترنتی باسلام تأثیر مثبت و معنادار دارد. وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند شرکت فروش اینترنتی باسلام تأثیر معناداری دارد.

حبیبی، روزبه و ایزدی راد، سمیه (1393). "ارزش ویژه برند". اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت.
حبیبی، محسن و عربشاهی، معصومه و نداف شرقی، ندا،1400،بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری و ارزش ادراک شده مشتری از برند (مورد مطالعه: مشتریان کلینیک بهداشت صنعت نفت خراسان رضوی)،سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد،6-165-187
رحیم‌نیا، فریبرز و فاطمی، سیده زهرا (1391). "بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد". فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، ص 92-73.
رحیمی کلور، حسین؛ کاظمی، زهرا و بیگی فیروزی (1399). "تأثیر خصوصیات شخصیتی برند، تعامل مصرف‌کننده با برند و تعامل شبه اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده: نقش واسطه‌ای عشق برند". مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره 7، شماره 1، ص 299-277.
زادتوت آغاج، پررنگ و قدیری ترشاب، مریم (1392). "استراتژی‌های بازاریابی در بازاریابی اینترنتی". کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
عزتی، نسیم و مظهری، زهرا،1400،تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی،5-147-187
عطافر، علی و منصوری، حسین (1390). "مدل بهبود وفاداری مشتریان به فروشگاه الکترونیک". تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 3، 145-163.
فرزین، میلاد؛ فانی، مجید و صادقی، مرضیه (1399). "بکارگیری ابعاد ارزش ویژه برند در ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان". فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 45، 226-245.
مؤمنی، طلعت؛ خیری، دوست محمد و صابری حکمی، مرتضی (1399). "بررسی تأثیر تجربه حسی برند بر تعهد عاطفی مشتریان و ارزش ویژه برند شرکت مواد غذایی خلیج فارس". فصلنامه رویکردهای پژوهش نوین در مدیریت و حسابداری، سال چهارم، شماره 27، ص 81-62.
وظیفه دوست، حسین؛ قلی‌پور میرزا، بهروز و عباسی، حامد (1395). "بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود (مورد مطالعه: فرآورده‌های غذایی کاله)". مدیریت بازاریابی، 30، 19-30.
Amberto Zollo, Raffaele Filieri, Riccardo Rialti, Sukki Yoon,     ,Unpacking the relationship between social media marketing and brand equity: The mediating role of consumers’ benefits and experience, -   -  
Liao, M.J, Qi, Lin (    ). "Simulation research on online marketing strategies of branded agricultural products based on the difference in opinion leader attitudes". Information processing in agriculture, Available Online    December.
Patrick De Pelsmacker, Sophie van Tilburg, Christian Holthof,     ,Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance,International Journal of Hospitality Management,Volume   ,Pages   - 
Sheena Lovia Boateng, (    ) "Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective", International Journal of Bank Marketing,   -   -  
Sung, Y. and Kim, J.(    ). Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect, Psychology & Marketing,   ( ),    –   .
Trang P. Tran, Enping Shirley Mai, Erik C. Taylor,     , Enhancing brand equity of branded mobile apps via motivations: A service-dominant logic perspective,Journal of Business Research,Pages    -