نقش سرویس های ابری،سرویس های امنیتی بانکی، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک رسالت شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد،رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر نقش سرویس های ابری،سرویس های امنیتی بانکی ، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک رسالت شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 150 نفر از مدیران، کارمندان و کارشناسان بانک رسالت شیراز می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 108 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌های استاندارد شده (لی و همکاران ،2021) استفاده شده است.جهت آزمون فرضیات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که رایانش ابری بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. سیستم امنیتی بانک بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، م،.(1401).مدل رایانش ابری موسسه ملی استاندارد و فناوری NIST،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام،تهران،https://civilica.com/doc/      
استیری، م،(1397)،شناسایی عوامل کلیدی موثر بر به کارگیری رایانش ابری (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)،،،،،https://civilica.com/doc/     
رشیدی، م،(1399) ،شناسایی و اولویت بندی معیارهای فن آوری رایانش ابری باهدف ارتقای چابکی سازمانی در بانک ملت،دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد،تهران،،،https://civilica.com/doc/      
صادق زاده، م،(1400) ،مروری بر رایانش ابری و چالش های آن،ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران،تهران، سال 4، شماره 100، صص 103- 91 .
قاسمی نژاد، ی و طایی، ن، (1401).نقش تحلیل کسب وکار دانشی در مدیریت امنیت داده های رایانش ابری (نمونه پژوهش: شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)،https://civilica.com/doc/      
مقدسی، ع. یعقوبی، م،(1401).کاربرد فناوری رایانش ابری در دولت دیجیتال متصل،سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه، سال 4، شماره 100، صص 103- 91 .
کمال، م ( 1393)، " رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوین مشهد "، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال 4، شماره 100، صص 103- 91 .
Asadi, M. Nilashi, A.R.C. Husin, E. Yadegaridehkordi, (    ) , Customers perspectives on adoption of cloud computing in banking sector, Inf. Technol. Manag.    ( ) (    )    –   .
Cheng, M, Qu,Y, Chunxia Jiang, Chenchen Zhao,    ,Is cloud computing the digital solution to the future of banking?,Journal of Financial Stability,   -  
Cui, F.  D. Lin, H. Qu, (    )  The impact of perceived security and consumer innovativeness on e-loyalty in online travel shopping, J. Trav. Tourism Market.    ( )    –   .
Darbandi, (    ),Proposing new intelligent system for suggesting better service providers in cloud computing based on kalman filtering, HCTL International Journal of Technology Innovations and Research    ( ) (    )  – .
Darbandi, S. Haghgoo, M. Hajiali and A. Khabir,     ,"Prediction and Estimation of Next Demands of Cloud Users based on their Comments in CRM and Previous usages,"      International Conference on Communication, Computing and Internet of Things (IC IoT), pp.   -   
Ghane, S. Gilaninia, M. Homayounfar, The effect of cloud computing on effectiveness of customer relation management in electronic banking industry: a case study of eghtesad novin bank, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review    (    ) (    )  –  .
Mbukanma, I.  J.E. Chukwuere, P.C. Enwereji, (    ). A conceptual interface between electronic banking and knowledge of bank products and services for Nigerian banks and their customers, Gender & Behaviour    ( ).
Meesala, A.  J. Paul, (    ) , Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: thinking for the future, J. Retailing Consum. Serv.       –   .
Rahi, S, Mazuri Abd.Ghani, Abdul Hafaz Ngah,     ,Integration of unified theory of acceptance and use of technology in internet banking adoption setting: Evidence from Pakistan,Technology in Society,   -  
Rahi, S, Mazuri Abd.Ghani, Abdul Hafaz Ngah,     ,Integration of unified theory of acceptance and use of technology in internet banking adoption setting: Evidence from Pakistan,Technology in Society,   -  
Mbukanma, I.  J.E. Chukwuere, P.C. Enwereji, (    ). A conceptual interface between electronic banking and knowledge of bank products and services for Nigerian banks and their customers, Gender & Behaviour    ( )