بررسی تاثیر رضایت شغلی بر دورکاری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه:کارمندان آموزش و پرورش مهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک ، دانشگاه غیر انتفاعی پارس، مهر، ایران

2 مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک ، دانشگاه غیر انتفاعی پارس، مهر، ایران

چکیده

از آنجایی که با همه گیری ویروس کرونا به یکباره کل دنیا در تمام سطوح و بالاخص در زمینه آموزشی با دگرگونی همراه بود؛ بررسی و تعیین راهکارهای دورکاری و استفاده از رویه های ارتباطی جدید در کسب و کار بیش از پیش مطرح گردیده است این مطالعه با هدف بررسی "تاثیر رضایت شغلی بر دورکاری با نقش متغیر میانجی تعهد سازمانی در میان کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر"انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 550 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهر می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 255نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های از پرسشنامه‌های استاندارد شده‌اند. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوی و سازه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد رضایت شغلی بر دورکاری با نقش متغیر میانجی تعهد سازمانی در میان کارمندان تاثیر معناداری دارد. رضایت شغلی بر دورکاری کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تاثیر معناداری دارد. رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تاثیر معناداری دارد. تعهد سازمانی بر دورکاری کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، کوروش، «تعهد سازمانی»، نشریه تدبیر، شماره 112، 1380.
انصاری، محمد اسماعیل، باقری کلجامی، علی، صالحی، مسلم، (1389)، تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن، دوماهنامه‌ی توسعه‌ی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 31.
اعظمی، حسین و ریوندی، علی و خسروی، محمدحسین،(1399)، شرایط دورکاری در دوران کرونا، اولین همایش ملی و علمی پژوهشی مجازی دور کاری و کار در منزل با رویکرد غلبه بر کرونا با محوریت آموزش خانواده، کرج،5-123-235
دکتر اردشیر بذرکار ،: داوود کریمی افکند ، (1397). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان ادارات شهرستان ملارد با نقش میانجی هوش هیجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت،7،196-187
زندیه، صادق و خلیفه، علی و شورانگیزحقیقی، حمیدرضا و معاون اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، عباسی،(1400)، بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کلانشهر شیراز)، ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، تهران،6-136-198
اسماعیلی ثانی م., & کلوتی م. (1399). مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،4-156-198
شیخ الاسلامی، احسان و باباجانی محمدی، سعیده و فرخی استاد، مجتبی،(1400)، بررسی تأثیر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات کارکنان پیمانکار قطار شهری با واسطه گری تعهد سازمانی، سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد،https://civilica.com/doc/1243582
سخایی، عبدالله شفیع آبادی، کیومرث فرحبخش. (1393). بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دور کار و غیر دور کار برحسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی 20. 81-94.
طیب، جمشید و نوروزپورمهریان، سیدحامد و پراور، ابراهیم و عطایی، مجتبی،(1394)، تعهد سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، تهران،3-145-198
محمدی، جیران؛ باقری، مژگان السادات؛ صفریان، سارا و علوی برازجانی، سیده آزاده (1395). تبیین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 1، صفحات 249 -229.
نوروزی، مریم و یاراحمدی، بتول و بهرامیان، حکیمه و خانی، فریده،(1400)، بررسی نقش رسانه بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داوران لیگ فوتبال استان فارس، سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه‌ای در ورزش، شیراز،3-56-78
فرنچ، درک، ساوارد، هیتر، (1371)، فرهنگ مدیریت، ترجمه محمد صبایی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی:119.
 
Baily, D., & Kurland, N. (2002). A Review of telework reserch: findings, new directions and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior, 383400
Barrot, J. N., Grassi, B., & J. Sauvagnat (2020). Sectoral effects of socialdistancing. Available at SSRN, COVID Economics, 3:85–102
Leach LS.(2005).Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. J Nurs Adm. 2005;32,228-37
Lee, S. H., Lee. T. W., Lum, C. F. (2008). The effects of employee serviceson organizational commitment and intentions to quit. Personnel Review, 37, pp. 222-237.
Mahmood,f, Antonio Ariza-Montes,(2021) Maria Saleem & Heesup HanCurrent Psychology  Cite this article Teachers’ teleworking job satisfaction during the COVID-19 pandemic in Europe
Meyer J &Herscovitch L, (2001)-commitment in the workplace toward a general model human resource management review 11, 305-312.
Rajabi, Reza, James Boles, Thomas G. Brashear Alejandro, Shikhar Sarin, (2021),Revisiting and replicating the dominant logic on salesperson job satisfaction, organizational commitment, and turnover,Journal of Business Research,Volume 126,Pages 524-532,
Sarminah S, (2011)-the effects of job satisfaclion on organizational commitment and job performance relationship: case of mangers in malagsia'smanufacturing companies-european journal of social sciences, 18, 228-239.
Schall, Marie Antoinette, " (2019). "The Relationship Between Remote Work and Job Satisfaction: The Mediating Roles of Perceived Autonomy, Work-Family Conflict, and Telecommuting IntensityMaster's Theses. 501
Steyrer, J., Schiffinger, M., Lang, R. (2008). Organizational commitment—Amissing link between leadership behavior and organizational performance?Scandinavian Journal of Management, 24, 364-374