بررسی تأثیر نوآوری در ارائه خدمات آموزشی بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک، دانشگاه غیرانتفاعی پارس مهر،ایران

2 کارشناس علوم اجتماعی،گرایش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، شادگان، ایران

چکیده

امروزه نیروی انسانی هر سازمانی به عنوان استراتژیکی‌ترین عامل، مورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفته است، وجود نیروی انسانی کارآمد و متعهد نسبت بـه انجـام وظـایف و ارائـه خـدمات نتایج مطلوب‌تری را برای سازمان به ارمغان خواهدداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوآوری در ارائه خدمات بر عملکرد منابع انسانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 150 نفر از کارکنان آموزش و پرورش اهواز ملی شهر اهواز در نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری که به واسطه جدول مورگان انجام شده است 108 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد نوآوری ارائه خدمات (چوپانی، 1390)، مدیریت منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) بوده است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که ناملموس بودن بر عملکرد منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد. تفکیک ناپذیری بر عملکرد منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد. تغییر پذیری بر عملکرد منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد. فناپذیری از ابعاد نوآوری بر عملکرد منابع انسانی تأثیر ندارد. مالکیت بر عملکرد منابع انسانی کارکنان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها