پدیدارشناسی بسترهای اعتیاد بر اساس مؤلفه‌های سبک زندگی مدیریت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران.

چکیده

سبک زندگی اسلامی به‌عنوان شاخه‌ای از سبک زندگی درصدد است تا رفتارهایی را شکل دهد که حفظ سلامتی افراد و جلوگیری از رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد مفید هستند. پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناسی بسترهای اعتیاد بر اساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در شهر شیراز صورت گرفت. روش این پژوهش کیفی-توصیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران بهبود یافته از مرکز ترک اعتیاد ویلای سبز بهبودی درسال1401 بود که با روش نمونه گیری در دسترس217نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 18نفر از افراد نمونه در یک مصاحبه ساختاریافته شرکت نمودند که پس از کد گذاری توسط پژوهشگر با استفاده از نرم افزار MAXQDA و همچنین spss ویراست بیست و چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها حاکی از آن بود که سبک زندگی اسلامی در مقوله‌های متعددی بر پایداری ترک اعتیاد مواد مخدر اثر گذار است؛ بر اساس نتایج پژوهش با توجه به پیچیدگی موضوع، شرایط مبارزه کنونی تحت عنوان کاهش عرضه خیلی جواب‌گو نیست. باید روش کاهش تقاضا، برنامه‌های آموزشی مبتنی بر الگوی سبک زندگی اسلامی، برنامه‌های اقتصادی برای تغییر، بازنگری در قوانین و برنامه‌های پیشگیری و تقویت برنامه‌های حمایتی جهت ارتقاء این بیماران مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدی، حبیب .(1391). جامعه شناسی انحرافات. تهران: سمت.
اسلام پناه، محمدرضا؛ مهدیان، حسین؛ جاجرمی محمود. (۱۳۹۸). بررسی برازش مدل خطر پذیری نوجوانان ایرانی در زمینه اعتیاد با تأکید بر کار کرد خانواده و طرح واره های ناسازگار، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان. فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی، ۱۳ (۵۴)، ۹۰-۶۷
برزگر، عزیز (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تسوج.
بیاتی، پروانه (۱۳۸۹). بستر اجتماعی، فرهنگی موثر بر اعتیاد به مواد روان گردان در میان زنان. اعتیاد پژوهی، ۴(۱۴)، ۱۵-۷.
جوانمرد، کمال (۱۳۹۴). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی در بین دانشجویان پسر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نیم سال ۹۴. مطالعات اجتماعی ایران، ۱۲(۴۴)، ۲۰-۱.
دانایی، نسرین. (۱۳۹۴). ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعه شهری. اعتیاد پژوهی، (۳۶)۹. ۳۱-۴۸
دانش پرور، هادی. (1400). نقش پیش بینی کنندگی درمان‌های مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر پایداری درمان اعتیاد. نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی. تهران.
رضائی، سجاد، قربانپور لفمجانی،  امیر، فیضی لپوندانی، عامر، جهانگیرپور، مهسا. (1401). روابط ساختاری خطرپذیری و دشواری در نظم‌بخشی هیجان با گرایش به عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده با متادون: نقش میانجی تحمّل آشفتگی و انعطاف‌پذیری شناختی. اعتیادپژوهی; ۱۶ (۶۳) :۱۹۸-۱۶۷
سراج زاده، حسین،عزیززاده، امید. (1394).  برساخت مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار جنوب. مجله مسائل اجتماعی ایران، 1(2)، 274-296.
عبدلی سلطان آبادی جواد؛ امانی ساری بلگو جواد و کاظم زاده بیطالی، مهدی (۱۳۹۶). بررسی عوامل مؤثر بر سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان - کاربست نقشه شناختی فازی. اعتیاد پژوهی، ۱۱(۴۱)، ۲۴۶-۲۲۷.
عنایت، حلیمه؛ غفاری، داریوش. (1398). مطالعه پدیدارشناسانه بسترهای اعتیاد به مواد مخدر در زنان. اعتیاد پژوهی. 13(51). 31-54.
فتحی، آیت‌اله و موسوی، بابک. (1395). بررسی تجربیات معتادین در خصوص حمایت های اجتماعی و خانوادگی به عنوان تسهیل کننده ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی. اعتیاد پژوهی. 10(38). 119-136.
فرقانی، محمدمهدی؛ مهاجری، ربابه. (1397). رابطه یین میزان استفاده از یها شبکه اجتماعی مجازی و تغییردر سبک زندگی جوانان. فصلنامه مطالعات رسانه های نوین. 4(13). 260-292.
قادری، صلاح الدّین، محسنی تبریزی، علیرضا. (1389). مطالعه کیفی تسهیل کنندۀ مصرف مواد اعتیادآور در میان خرده فرهنگ های قومی ایران. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران. 1(4)، 38-54.
قاسمی روشن، ابراهیم. (1388).  از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده. فصلنامه کتاب زنان، 6(22)، 1-18
کیانی چلمردی، احمدرضا؛ رشید، سجاد؛ رمضانی، شکوفه. (1398). اعتباریابی مدل یکپارچه انگیزشی ارادی خودکشی در بین دانشجویان: مدل ساختاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 2(97). 194-209
مروی زاده، معصومه.(1395). بررسی رابطۀ انگیزه‌ای مصرف سیگار و قلیان با افسردگی، کیفیت روابط و حمایت اجتماعی دانشجویان. پایا ن‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
نیازی، محسن، نوروزی، میلاد، شریفی، احسان، خرمیان، رسول. (1397). تحلیل ناکارآمدی برنامه های پیشگیری. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(47). 74-92.
 
Chenari, M. (2006). Comparison of Husserl, Heidegger and Gadamer with the criterion of methodology. Philosophical-Theological Research, 9(34), 113-138. Retriewed from: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/72213863405.pdf.
Merton, R. K. (1988). Social Theory and Social Strucute. Enlarged Edition, New York: Freepress.
 Nastizayi N, Hezareh Moghadam M, Mollazehi A.(2010). The study of factors for recurred addiction from the view of self-introduced addicts to the addiction abandonment centers of zahedan. J Urmia Nurs Midwifery Fac ; 8 (3).
Polkinghorne, D. (1983). Methodology for the human sciences: Systems of inquiry. Albany: State University of New York Press.
Schafer, G. (2013). Family Functioning in Families with Alcohol and other Drug Addiction. Social Policy Journal of Newzealand, 37, 1-17.
Siziya, S., Muula, A. S., Besa, C., Babaniyi, O., Songolo, P., Kankiza, N., Rudatsikira, E. (2013). Cannabis use and its socio-demographic correlates.
Stephanie, B. W. (2010). Effects of Self-Esteem and Academic Performance
onAdolescent Decision-making: An Examination of Early Sexual Intercourse and Illegal Substance Use. Journal of Adolescent Health, 47(6), 582-590.
World Health Organization (2015). World Drugs report, Switzerland. Retriewed at:https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_v
ersion. pdf.
WHO Regional Office for Europe (2013) European Tobacco Use: Trends report. Available on: http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/tobacco.