الویت بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین مبنی بر تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت (فروشگاه زنجیره ای افق کوروش شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در سال1399 با هدف الویت بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین مبنی بر تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت انجام شده است. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه بوده است. سپس این داده‌ها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی قرار گرفتند و از طریق روش FAHP مورد ارزیابی قرارگرفته است. جامعه آماری این پژوهش مدیران فروشگاه زنجیره ای افق کوروش شیراز در نظر گرفته شده اند که در زمان انجام پژوهش تعداد آن­ها با استفاده ازبکارگیری نرم افزارFAHP  نمونه ای 10 نفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که عوامل مدیریتی با وزن 288/0 در رتبه نخست، عوامل تامین‌کننده با وزن 205/0 در رتبه دوم ، عوامل عملیاتی با وزن 187/0 در رتبه سوم ، عوامل استراتژیک با وزن 173/0 در رتبه چهارم، عوامل بازاریابی با وزن 147/0 در رتبه پنجم قرار گرفته است.

تازه های تحقیق

بازدان, سید ابراهیم و حسن نخستین آگاه، ۱۳۹۲، بررسی اثر تسهیم اطلاعات بر مزیت های رقابتی و عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ( مطالعه موردی: شرکت های شمال شرق راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، شیراز،چاپ3صص125-145

تشکری, لاله و نگارالسادات احرامیان، ۱۳۹۴، بررسی نقش به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری بین سازمانی در عملکرد زنجیره تامین، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین، چاپ 6صص125-198

جمیلی, مهسا، ۱۳۹۶، بررسی روابط بین عناصر تسهیم اطلاعات و استراتژی های رقابتی و عملکرد زنجیره تامین، کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، لاهیجان، شرکت پیشگامان سنجش علوم،  شماره2 صص 78-123

رحمان سرشت حسین ، امیر افسر. 1387. اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژی های رقابتی و عملکرد زنجیره تامین. مدیریت فناوری اطلاعات 1. 37.

سـمیع زاده، رضـا و حسـینی، رضـا. ) .(1384مـدیریت زنجیـرهتـأمین و فنـاوری اطلاعـات.دومین کنفرانس ملی فن آوری اطلاعات، اصفهان، تیرماه                       

الفت, لعیا و سیما صدیقی گاریز، ۱۳۹۳، رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین بابه کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی،چاپ 12صص451-498

قادیکلائی عبدالحمید صفایی ، هادی درگاهی. 1391. ارائه رویکردی فازی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی مقایسه ای استراتژی های دستیابی به تولید کلاس جهانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد طبرستان). سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیست                    

قجر, شبنم و غلامعلی رمزگویان، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر نوآوری تامین کننده بر تقویت چابکی زنجیره تامین از طریق تسهیم اطلاعات و منابع استراتژیک زنجیره تامین منطقه 19 شهرداری تهران، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق،       

محمودخانی, جواد و ملیحه تولایی، ۱۳۹۶، تاثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی ایران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز، لاهیجان، شرکت پیشگامان سنجش علوم

 معافی, احسان و حسین افضلی، ۱۳۹۲، بررسی بکارگیری فن اوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،چاپ8صص253-298

نوجوان مهدی ، علی اصغر محمدی، اسماعیل صالحی. 1390. کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تاکید بر روش های TOPSIS و SAW. مدیریت شهری 28. 285.

            Andrii Boiko, Vira Shendryk, Olha Boiko,Information systems for supply chain management: uncertainties, risks and cyber security,Procedia Computer Science,Volume 149,2019,Pages 65-70,ISSN 1877-0509,

Cao, Z., Qin, T., Liu, T. Y., Tsai, M. F., & Li, H. (2007, June). Learning to rank: from pairwise approach to listwise approach. In Proceedings of the 24th international conference on Machine learning (pp. 129-136).

GUAN,Yeoh, G. H., & Tu, J. (2019). Computational techniques for multiphase flows. Butterworth-Heinemann.

Huan Fan, Gang Li, Hongyi Sun, T.C.E. Cheng,An information processing perspective on supply chain risk management: Antecedents, mechanism, and consequences,International Journal of Production Economics,Volume 185,2017,Pages 63-75

Laudon, K. C. J. P. Laudon. 2002. Management Information System.

Nobuaki Ishii, Masaaki Ohba,A Method of Supply Chain Evaluation Based on the Structure of an Information Network,Procedia Manufacturing,Volume 39,2019,Pages 1501-1509,ISSN 2351-9789,

Prajogo, D., & Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514-522.

Jukka Hallikas, Kari Korpela, Jyri Vilko, Sirpa Multaharju,Assessing Benefits of Information Process Integration in Supply Chains,Procedia Manufacturing,Volume 39,2019,Pages 1530-1537,

Sanjeev Kumar Dwivedi, Ruhul Amin, Satyanarayana Vollala,Blockchain based secured information sharing protocol in supply chain management system with key distribution mechanism,Journal of Information Security and Applications,Volume 54,2020,102554,

Shore, B., & Venkatachalam, A. R. (2003). "Evaluating the information sharing capabilities of supply chain partners: A fuzzy logic model". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(9/10), 804– 824.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه‌ها