پیش‌‌بینی روند بهبودی معتادان بر اساس مولفه‌های اجتماعی و عبادی سبک زندگی مدیریت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک، موسسه آموزش عالی پارس مهر، مرکز مهر، مهر، ایران

چکیده

پیش‌‌بینی روند بهبودی معتادان بر اساس مولفه‌های اجتماعی و عبادی سبک زندگی مدیریت اسلامی

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم، ترجمۀ آیت الله مکارم شیرازی.
اسلام پناه، محمدرضا؛ مهدیان، حسین؛ جاجرمی محمود. (۱۳۹۸). بررسی برازش مدل خطر پذیری نوجوانان ایرانی در زمینه اعتیاد با تأکید بر کار کرد خانواده و طرح واره های ناسازگار، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان. فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی، ۱۳ (۵۴)، ۹۰-۶۷
توانا، محمدعلی؛ مولوی نسب؛ ملیحه. (1391). وضعیت پست مدرنیسم و ارزش ها: نسبت سنجی هستی شناسی و معرفت شناسی پست مدرنیسم با تعلیم و تربیت اسلامی. نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی. 2(8).
دالوندی، اصغر؛  مداح سادات، سیدباقر؛ خانکه، حمیدرضا؛ بهرامی، فاضل؛ شهریار، پروانه؛ علی، حسام زاده؛ دالوندی، نیوشا؛ کیانی، تیام. (1391).تبیین سبک زندگی سلامت محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 4(1). 332-343.
دانش پرور، هادی. (1400). نقش پیش بینی کنندگی درمان‌های مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر پایداری درمان اعتیاد. نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی. تهران.
رضائی، سجاد، قربانپور لفمجانی،  امیر، فیضی لپوندانی، عامر، جهانگیرپور، مهسا. (1401). روابط ساختاری خطرپذیری و دشواری در نظم‌بخشی هیجان با گرایش به عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگه‌دارنده با متادون: نقش میانجی تحمّل آشفتگی و انعطاف‌پذیری شناختی. اعتیادپژوهی; ۱۶ (۶۳) :۱۹۸-۱۶۷
عبدلی سلطان آبادی جواد؛ امانی ساری بلگو جواد و کاظم زاده بیطالی، مهدی (۱۳۹۶). بررسی عوامل مؤثر بر سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان - کاربست نقشه شناختی فازی. اعتیاد پژوهی، ۱۱(۴۱)، ۲۴۶-۲۲۷.
عربی، سمیه؛ سلیمان پورعمران، محبوبه. (1396). بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان, 12(1), 59-80.
فرزانه پور، حسین؛ بخشایی زاده، محمد .(1390). تساهل ومدارا در قرآن. فصلنامۀ علمی- پژوهشی اندیشۀ نوین دینی. 7(25). 158-176.
فرقانی، محمدمهدی؛ مهاجری، ربابه. (1397). رابطه یین میزان استفاده از یها شبکه اجتماعی مجازی و تغییردر سبک زندگی جوانان. فصلنامه مطالعات رسانه های نوین. 4(13). 260-292.
کاویانی، ‌محمد. (1388). تربیت اسلامی، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاری، مجله پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، 3(2).
کلینی، ثقةالاسلام،(1388).  اصول کافی، ج 2،انتشارات اسلامیه.
نصری، محسن .(1391).سبک زندگی علوی. تهران : انتشارات حیات طیبه.
 
Byeon, H. (2015). Association among smoking, depression, and anxiety: findings from a representative sample of Korean adolescents. The journal of PeerJ 3: e1288; https:// doi:10.7717/peerj.1288
Denney, A. S., & Connor, D. P. (2016). Serious juvenile offenders who have experienced emerging adulthood: Substance use and recidivism. Children and youth services review, 67, 11 -19.
Eid, K. Samah, S. Dalia, A. El-sayed, A. (2015). Smoking problem among Helwan University
students: Practical versus theoretical faculty. The Journal of Chest Diseases and
Tuberculosis. (64) 2: 379-385.
Headey, B. Schupp, J. Tucci, I. Wagner, G.G .(2010). Authentic Happiness Theory Supported by Impact of Religion on Life Satisfaction: A Longitudinal Analysis with Data for Germany.The Journal of Positive Psychology,1 ,73.
Lima,C. &Putnam,P.D.(2010)."'Religion, Social Networks,and Life Satisfaction."American Sociological Review، 75(6), 914–933.
Rimaz S, Dastoorpour M, Merghati khoii E, Mohseni S. (2013). Demographic variables associated with relapse in women and men referred to the selected addiction treatment centers in Tehran, 2009: A case- control study. RJMS ; 20 (107) :63-72.
Rensburg, C., & Surujlal, J. (2013). “Gender differences related to the health and lifestyle patterns of university students”. Health SA Gesondheid (Online), 18(1), 1-8.
Tucker, J. S., De La Haye, K., Kennedy, D. P., Green, H. D., & Pollard, M. S. (2014). “Peer influence on marijuana use in different types of friendships”. Journal of Adolescent Health, 54(1), 67-73.
WHO (2013). Global status report of Alcohol. Geneva WHO, Substance Abuse Department, WHO/MSD/MSB/00.3.