بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری در شهرستان کنگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک، دانشگاه غیرانتفاعی پارس مهر،ایران

2 کارشناس روابط عمومی،گرایش ناهنجاری های اجتماعی، دانشگاه علمی و کاربردی، عسلویه ، ایران

3 استادیار، مدیریت بازرگانی ،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی تبیین تأثیر آمیخته بازاریابی بر توسعه گردشگری شهر کنگان انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در یک دوره 6 ماهه تعداد نامحدودی از مشتریان گزارش شده است که با استفاده از جدول مورگان 384 نفراز نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب و در پژوهش شرکت داده شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد است که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 924/0 که از 7/0 بیشتر شده است و لذا پایایی بالای پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت شده است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS21، مورد سنجش قرار گرفته شده است. و نتایج نشان داده است که قیمت بر توسعه گردشگری شهر کنگان تأثیر دارد. محصول بر توسعه گردشگری شهر کنگان تأثیر دارد. توزیع بر توسعه گردشگری شهر کنگان تأثیر دارد. ترفیع بر توسعه گردشگری شهر کنگان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها