بررسی تأثیر استراتژی‌های زنجیره تأمین ناب و چابک با تأکید بر نقش متغیر میانجی نوآوری محصول بر موفقیت عملکرد شرکت زرین غزال شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های کلان ، دانشگاه غیرانتفاعی زند،شیراز ،ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی، صنایع موسسه غیرانتفاعی زند شیراز،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استراتژی‌های زنجیره تأمین ناب و چابک با تأکید بر نقش متغیر میانجی نوآوری محصول بر موفقیت عملکرد شرکت زرین غزال شیراز انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، کارمندان و کارشناسان  می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 75 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌های استاندارد شده  زنجیره تأمین ناب و چابک(قی و همکاران ،2017)، نوآوری محصول (اختران،1394) و عملکرد سازمانی (مالتیک و همکاران  ،2015) استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که استراتژی‌های زنجیره تأمین ناب بر عملکرد موفقیت   تأثیر معناداری ندارد.استراتژی‌های زنجیره تأمین چابک بر عملکرد موفقیت  تأثیر معناداری دارد.الگوی استراتژی زنجیره تأمین ناب بر نوآوری محصول تأثیر معناداری دارد. الگوی استراتژی زنجیره تأمین چابک بر نوآوری تأثیر معناداری دارد.  نوآوری محصول بر موفقیت عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها