نقش کارآفرینی بر رشد اقتصاد در شرکت‌های کوچک و متوسط در شهر شیراز.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد، لامرد، ایران

2 رشته مدیریت بازرگانی گرایش بینالملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه غیر انتفاعی، مهر ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتار مشتریان در بانک ملی شهر گله دار می باشد که از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است، بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از طریق روایی محتوا و بررسی اساتید مورد تایید و قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه مورد نظر به وسیله آلفای کرونباخ و با پیش آزمون 30 پرسشنامه تمامی متغیرهای تحقیق بالای 7/0 بدست آمده است، جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 384 از مشتریان بانک ملی شعبه گله دار به عنوان نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند تعداد 384 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری شده است و در نهایت با روش معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، نتایج بدست آمده نشان داده که بین نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتار مشتریان در بانک ملی شهر گله دارتاثیرگذار است ، بین نوآوری برتعامل مشتریان بانک ملی شهر گله دار تاثیرگذار است، بین نوآوری بر ارزش های رفتاری مشتریان در بانک ملی شهر گله دار تاثیر گذار تاثیر گذار است ،بین تعامل مشتری بر ارزش های رفتاری مشتریان در بانک ملی شهر گله دار تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل پور، رضا؛ مقصوری شالدهی، آرزو( ١٣٩٦) تاثیر تحلیل ارزش مشتری و نوآور بودن محصول بر ارزش طول عمر مشتری:نقش تعدیل گراستراتژی تبلیغات، چشم اندازمدیریت بازرگانی، شماره،٣٢ ص.٢٣٧-٢١٥ تقی پوریان، محمد جواد؛ کثیری، سحر؛ شکیبا،احمد(١٣٩٩) تاثیر عوامل اجتماعی برنیت خرید مشتریان در شبکه های اجتماعی ازطریق اعتماد به فروشنده و محصول، مجله مدیریت بازاریابی، شماره،٤٨ص.٤٥-٣٣ رحمانی، رزگار(١٣٩٧) بررسی رابطه بین ارزش برند و وفادار یمشتری با محوریت ارزش مشتری( مورد مطالعه: مشتریان گوشی آیفون شهر سنندج)، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری، سال،١ شماره ،٤ ص١١٨-١٠٤ سلیمان پور، الهه؛ رنجبر، مینا(١٣٩٩) بررسی تعاملات مشتری با مشتری بر شاخص مشتری مداری در سایت های خرید آنلاین،شماره،٧٥ص.٨٦-٦٤ طاهری، مصطفی؛ عزیزی، ایمان(١٣٩٩) بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت یادگیری بر عملکرد مالی شرکت های دولتی، فصلنامه سیاست های راهبردی کلان، دوره،٨ ص.١٩٧-١٧٣ فکور ثقیه، امیر محمد؛ حدادیان، سیما؛ کلیدری، یگانه(١٣٩٤) تاثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری و رضایت مندی و ارزش درک شده مشتری، دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال،٧ شماره،١٣ص.٢٠٣-١٨٣ مشهدی زاده، محمد؛ ساعدی،بهزاد(١٣٩٩) بررسی روابط میان مشارکت مشتری، ایجاد ارزش مشتری و چسبندگی مشتری به شبکه های اجتماعی در نظام بانکی، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره،٣٢ص.١٧٣-١٤٧ Daabesh and Ajarah٨ محمد زاده،فرهاد؛ تربتی،احسان(١٣٩٦) نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای عملکرد فروش، فصلنامه علمی مطلاعات منابع انسانی،شماره ،٤ص.١٢٦-١١١ طباطبایی نسب، محمد؛ حدادیان، سیما(١٣٩٣) رفتار هم خلقی ارزش مشتری و تاثیر آن بر مشتری مداری، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال،٤ شماره ٣ص.١٠٦-٨٩ کیا، کیهان؛ میرابی، وحیدرضا؛ مظفری، امین(١٣٩٥) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات و رضایت استفاده کنندگان در سازمان های خدماتی(بررسی موردی خانه سالمندان)،مجله مدیریت بازاریابی، شماره،٣١ص.٦٥-٤٩ شیرخدایی، میثم؛ بهراد، آتنا(١٣٩٤) تاثیر تعامل مشتری بر وفاداری مشتریان به برند(نام تجاری)(مطالعه موردی شرکت کاله آمل )، کنفرانس بین امللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتثاد و حسابداری، سازمان ها و مراکز غیر دولتی Ahmad,F. Widen,G. Huvila,I.(٢٠٢٠) The impact of workplace information literacy on organizational innovation: An empirical study, International Journal of Information Management, ٦٬١٢١-١٧٦ Ahn,J. Rho,T.(٢٠٢١) The effect of customer participation in service industry on encounter satisfaction by the development of relationship, Journal of Global Scholars of Marketing Science,Vol: ٣١,PP: ٩٤-١٢٠. Alsakarneh, A. A. A., Hong, S. C., Eneizan, B. M., & AL-kharabsheh, K. A. (٢٠١٩). Exploring the relationship between the emotional labor and performance in the Jordanian insurance industry. .Current Psychology, ٣٨(٥), ١١٤٠-١١٥١ Cambra-Fierro,J. Gao,L. Melero-Polo,I.(٢٠٢١) The power of social influence and customer–firm interactions in predicting non-transactional behaviors, immediate customer profitability, and سال دوم ، شماره ،٢ ،١٤٠٢ صفحات ٢٩٢ تا ٣٠٠ پژوهشنامه علم مدیریت در صنعت ٩ long-term customer value, Journal of Business Research,Vol:١٢٥,PP:١٠٣-١١٩. Carlson,F. Rahman,M. Voola,R. Veies,N.D.(٢٠١٨) Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities, Journal of Services Marketing, ٣٢- ٣٤٢-٤١٤ Chatterjee,S. Moody,G. Lowry,P.B. Chakraborty,S. Hardin,A.(٢٠٢٠) Actualizing Information Technology Affordance for Organizational Innovation: The Role of Organizational Courage, Journal of Strategic Information Systems (JSIS),PP:١-٥٤. Daabesh,T.K.I.A. Aljarah,A.(٢٠٢١) The relationship between online sale and customer value co-creation: The mediating role of esatisfaction and e-trust, International Journal of Data and Network Science,Vol: ٥ ,PP: ٩٧–١٠٦. Eneizan,B. Taamneh,M. Enaizan,O. Almaaitah,M.F. Ngah,A.H. Alskarneh,A.(٢٠٢١) Human resources practices and job satisfaction on customer satisfaction: The mediating role of quality of customer interaction in online call center, International Journal of Data and Network Science,Vol: ٥ ,PP: ١١–١٨. Furr,N. Eggers,J.P.(٢٠٢١) Behavioral Innovation and Corporate Renewal, Strategic Management Review. Gong,T. Yi,Y.(٢٠٢١) A review of customer citizenship behaviors in the service context, The Service Industries Journal, ٤٬٤٥-٧٨ Sriram, V., Krapfel, R., & Spekman, R. (٢٠١٩). Antecedents to buyer– seller collaboration: An analysis from the buyer''''s perspective. Journal of Business Research, ٢٥, ٣٠٣–٣٢٠. Syah,R. Nasution,M. Budhiarti,E. Efendi,S. (٢٠٢٠) Knowledge acceleration estimator (KAE) model to customer behavior using business metrics, Journal of Theoretical and Applied Information Technology.Vol,٩٨,PP:١٣٠١-٣٠١١. Wei,J. Qiao,S.(٢٠٢١) Research on the Factors Affecting Customer Engagement in Social Commerce from the Perspective of Two-Factor Theory – Platform Comparison Between ECommerce and Social Media, EasyChair Preprint,PP:١-٣٣. Yen,C. Teng, H. Tzeng,J.(٢٠٢٠) Innovativeness and customer value co-creation behaviors: Mediating role of customer engagement, International Journal of Hospitality Management,Vol:٨٨,PP:١-١١. Daabesh,T.K.I.A. Aljarah,A.(٢٠٢١) The relationship between online sale and customer value co-creation: The mediating role of esatisfaction and e-trust, International Journal of Data and Network Science,Vol: ٥ ,PP: ٩٧– ١٠٦.Gani, Abdul; Oroh, Augustinus Nicolaas Hillebrandes; (٢٠٢١), “The Effect of Product Quality, Service Quality and Price on Customer Satisfaction at Loki Store” in International Conference on Entrepreneurship (ICOEN), KnE Social Sciences, pp ١١٦–١٢٨. Ghali,Z.(٢٠٢١) Motives of customers’ e-loyalty towards e-banking services: a study in Saudi .١١٤-٢٣٤Arabia, Journal of Decision Systems ; Sharmila .S; (٢٠٢١) Study of Praveen Paul .J service quality in private banks - an alternative approach; ICTACT Journal of Management Studies, Volume: ٠٧; pp ١-١٠. Sharma,S.K. Sharma,M.(٢٠١٩) Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation, International Journal of Information Management,Vol:٤٤,PP:٦٥-٧٧.