ارائه مدلی جهت تجزیه و تحلیل تاثیر موبایل بانک بر تعاملات مشتری و رضایتمندی آن ها با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (بانک توسعه و تعاون شهر شیراز).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک،دانشگاه آزاد، شیراز، ایران

چکیده

بانکداری همراه یکی از شاخه ها و کاربردهای اصلی تجارت سیار است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تحلیل تاثیر بانکداری همراه بر تعاملات مشتریان و رضایت آنها با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد نامحدود مشتری می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. به دلیل غیرعادی بودن، داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SMART PLS 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که عامل سازگاری بر رضایت مشتری تأثیر معناداری دارد. سودمندی درک شده تأثیر معناداری بر رضایت مشتری ندارد. ریسک درک شده بر رضایت مشتری تأثیر بسزایی دارد. هزینه نوآوری تاثیر بسزایی بر رضایت مشتری دارد. ریسک پذیری تأثیر معنی داری بر رضایت ندارد. عامل سازگاری تأثیر بسزایی در تعامل با مشتری دارد. سودمندی درک شده تأثیر قابل توجهی بر تعاملات مشتری دارد. ریسک درک شده تأثیر قابل توجهی بر تعاملات مشتری دارد. هزینه نوآوری تأثیر قابل توجهی بر تعامل با مشتری ندارد. ریسک پذیری تأثیر قابل توجهی بر قصد مشتری برای استفاده دارد.

کلیدواژه‌ها


تقوی فرد، م. و ترابی، م. ( 1389 ). "عوامل موثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آن ها (مطالعة موردی شعب بانک تجارت شهر تهران)" نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره 3
طیاری, سمیرا و حمیدرضا بیکری، ۱۳۹۷، مروری بر عوامل موثر بر قصد استفاده کاربران از خدمات بانکداری موبایل،نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز،2-125-136
فرخی, ابراهیم و حکمت اله دسترنج، ۱۳۹۷، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برگرایش مشتریان به استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) -شرکت بین المللی کوش، 3-321-365
قاسمیان صاحبی, ایمن؛ فاطمه زهرا رجبی کفشگر و علیرضا عرب، ۱۳۹۷، بهینه سازی میزان استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک در رشد منابع مالی بانک (مطالعه موردی: بانک صادرات)، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) -شرکت بین المللی کوش،6-321-365
محبی, علی؛ رضا عصاره و مهرداد مایین، ۱۳۹۷، عوامل موثر بر قصد پذیرش مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه :بانک ملی ایران)، کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر، 4-232-332
هدایت زاده, سیدحسام الدین و حسین علیلو، ۱۳۹۷، بررسی نقش تصویر اجتماعی و سهولت استفاده درک شده بر استفاده از بانکداری همراه، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،5-111-165
هدایت زاده, سیدحسام الدین و حسین علیلو، ۱۳۹۷، بررسی نقش تصویر اجتماعی و سهولت استفاده درک شده بر استفاده از بانکداری همراه، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران، 7-222-239
Xin Luo., Han Li., Jie Zhang c, J.P. Shim, Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services, Decision Support Systems 49 (2010) 222–234.
Abdullah M. Baabdullah, Ali Abdallah Alalwan, Nripendra P. Rana, Hatice Kizgin, Pushp Patil Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model,International Journal of Information Management(2019)Volume 44, Pages 38-52
Ali Abdallah Alalwan, Yogesh K. Dwivedi, Nripendra P. Rana,(2017)Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust,"International Journal of Information Management( 2017)Volume 37, Issue 3,Pages 99-110,
Anderson, J, M-banking in developing markets: competitive and regulatory form on customers' attitude and transaction intention in mobile banking Moderating(2010),Pages 152-180,
Hodjat Hamidi, Mehrdad Safareeyeh ,A model to analyze the effect of mobile banking adoption on customer interaction and satisfaction: A case study of m-banking in Iran,Telematics and Informatics, (2018) Volume 44, Pages 38-52
.
Mehrad, D. and Mohammadi, S,Word of Mouth impact on the adoption of mobile banking in Iran. Telematics and Informatics,(2017) 34(7), pp.1351-1363.pp.1092-1113.
Rodrigo F. Malaquias, Yujong Hwang.Mobile banking use: A comparative study with Brazilian and U.S. participants,International Journal of Information Management,Volume 44,2019,Pages 132-140,
Sreejesh, S., Anusree, M.R. and Mitra, A Effect of information content and role of perceived privacy concern. International Journal of Bank Marketing,(2016) 34(7),pp.254-280
Sujeet Kumar Sharma, Manisha Sharma(2019)Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: Anempirical investigation,International Journal of Information Management,Volume 44,2019,Pages 65-75