تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمانها در بستر شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران..

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیر یت مالی ،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

چکیده

این پژوهش حاضر با هدف تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمانها در بستر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت فعال در بورس اوراق تهران است و نمونه آماری این تحقیق، کلیه شرکتهایی هستند که قبل از سال ١٣٩١ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده تا پایان سال ١٤٠٠ حضور داشته اند می باشد. دادههای این تحقیق به کمک Excel طبقهبندی، به کمک نرمافزار Eviews١٠ آنالیز خواهد شد. برای برآورد مدل تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده میشود. نتایج پژوهش نشان داده است که حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی(بازده دارایی) شرکت ها تاثیر دارد. حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی(بازده حقوق صاحبان سهام) شرکت ها تاثیر دارد. حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی(کیوتوبین) شرکت های تاثیر دارد. این پژوهش حاضر با هدف تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمانها در بستر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی, سمیه, شوشی نسب, پروین, معین فرد, محمدرضا. (1395). بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه حکیم سبزواری. مدیریت منابع انسانی در ورزش, 4(1), 113-12: 10.22044/shm.2016.877
احمدی، میثم و نجاری، علی و همتی، زینب،1400،رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری،12-245
جمال سلیمی ، ناصر یوسفی، عباس احمدی. 1397. مطالعه رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی . 247-268.
حاجی آخوندی، علیرضا و توکلی، غلامرضا و اخوان، پیمان و منطقی، منوچهر،1400،رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنان،235-265
رستمی، رحیم و حسانی خبر، حمزه و عابدی، کاظم و علیپور، بیژن،1400،بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر وفاداری کارکنان، فرسودگی شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان پالایشگاه گاز ایلام)،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،https://civilica.com/doc/1244556
زندبینا، ن.، و کشوری، م.، و خیرآبادی، غ. (1399). بررسی ارتباط عملکرد خانواده با استرس, اضطراب و افسردگی خلبانان نیروی هوایی اصفهان در سال 97-98. علوم مراقبتی نظامی, 7(3 (مسلسل 25) ), 198-206.
عربشاهی کریزی، احمد و غلامی نژاد، علیرضا،1400،بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی اخلاق کاری،https://civilica.com/doc/1227061
عطایی، محسن و رضایی، علی اصغر،1400،رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی،ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری،تهران، -365
علی شیرازی، سیده منصوره حسینی رباط. 1393. تحلیل تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان. مدیریت توسعه و تحول 19. 11-18
معادی، سعید،1395،افسردگی سازمانی چالش پیش روی مدیریت منابع انسانی،ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت،تهران،https://civilica.com/doc/604759
 
Alnaqbi W. (2011). The Relationship between Human Resource Practices and Employee Retention. Degree of Doctor. Edith Cowan University.
Chang, Wang Jing April & Huang, Tung Chun (2005). "Relationship between strategic human resource management and firm performance a contingency perspective". International Journal of Man power. Vol. 26. NO. 5, pp. 434- 449.
Alnaqbi W. (2011). The Relationship between Human Resource Practices and Employee Retention. Degree of Doctor. Edith Cowan University.
Guo,j, Juan Chen, Jie Fu, Xinling Ge, Min Chen, Yanhui Liu, 2016,Structural empowerment, job stress and burnout of nurses in China,Applied NursingResearch,Volume 31,Pages 41-45,
Henrik Gustafsson, Maicon Carlin, LesliePodlog, Andreas Stenling, Magnus Lindwall,2018, Psychology of Sport and Exercise - Volume 35, Pages 118-125
Janjua B. H., Gulzar A. (2014). The Impact of Human Resource Practices on Employee Commitment and Employee Retention in Telecom Sector of Pakistan: Exploring the Mediating Role of Employee Loyalty. IOSR Journal of Business and Management. 16(1)
Li, Y., et al. (2020). "The impact of teaching-research conflict on job burnout among university teachers." International Journal of Conflict Management 31(1): 76-90.
Mushtaq, W., et al. (2021). "Effect of cyberbullying on employee creativity: examining the roles of family social support and job burnout,21,pp452-423
Rod, M. and N. J. Ashill (2009). "Symptoms of burnout and service recovery performance." Managing Service Quality: An International Journal 19(1): 60-84.
Sheikh M.A., Qamar W-U., Iqbal F. (2012). Impact of Human Resource Management (Hrm) Practices on Employees Retention, www.iub.edu.pk