شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (مورد مطالعه: پتروشیمی جم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک دانشگاه غیر انتفاعی پارس، مهر، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در پتروشیمی جم انجام شده است جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از کارشناسان فعال در حوزه آموزش نیروی انسانی هستند. این پژوهش یک رویکرد تلفیقی FAHP را به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در پتروشیمی جم پیشنهاد می‌دهد که شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش ضمن خدمت می‌تواند تأثیر مثبتی در موفقیت کارکنان در محیط آموزشی داشته باشد. در میان عوامل مؤثر بر آموزش ضمن خدمت: به ترتیب الویت شامل: بعدسازمانی، بعدآموزش، بعد فنی، بعد محیطی و بعد فردی است. از این رو نتایج این پژوهش می‌تواند مدیران و کارشناسان حوزه آموزش پتروشیمی جم را جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی خود یاری نماید.

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در پتروشیمی جم انجام شده است جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از کارشناسان فعال در حوزه آموزش نیروی انسانی هستند. این پژوهش یک رویکرد تلفیقی FAHP را به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در پتروشیمی جم پیشنهاد می‌دهد که شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش ضمن خدمت می‌تواند تأثیر مثبتی در موفقیت کارکنان در محیط آموزشی داشته باشد. در میان عوامل مؤثر بر آموزش ضمن خدمت: به ترتیب الویت شامل: بعدسازمانی، بعدآموزش، بعد فنی، بعد محیطی و بعد فردی است. از این رو نتایج این پژوهش می‌تواند مدیران و کارشناسان حوزه آموزش پتروشیمی جم را جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی خود یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


آرین مهر، امید علی و ذاکری گشوییه، امید،1395،ارزیابی اثربخشی یادگیری دوره های الکترونیکی آموزش ضمن خدمت،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات،تهران،5-125-352
افضل خانی، مریم؛ نجابت، سمیه، (1393)، «بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان»، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت»، سال چهارم، شماره 7، صص 98-83
بیات، بهزاد و عموزاده، معصومه،1400،سنجش میزان اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت (مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی ۲۱ منطقه شهر تهران)،چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیر،4-521-565
دهقانیان، مریم و نگین تاجی، صدیقه و دهقانیان، معصومه،1399،بررسی میزان موفقیت آموزش های مجازی ضمن خدمت در ارتقاء آموزش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران،تهران،3-111-136
فرجام رحمتی، افسانه و برزگر، نادر و فقیه آرام، بتول،1400،نقش آموزش ضمن خدمت معلمان در نظام آموزشی،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،4-231-266
فرزانه، فطرت،1395،بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارآیی افراد،اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی،تهران،6-321-361
فریاد،لعیا، خوراکیان،علیرضا، ناظمی،شمس الدین.(1395). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان، مدیریت توسعه و تحول، شماره 25 ،ص 26-17
محمدی چمردانی، ه.، و رحمانی، م. (1398). شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته). علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), 6 (سال 26)(1 ), 137-154.
مریم طاهرخانی، ناصر حمیدی. 1399. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان. مدیریت توسعه و تحول،2-123-451
نقیّه، مجید.(1389). ظرافت­های معلّمی، تهران، گاج.
هاشم محمدی، محمدنور رحمانی. 1398. شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته). علوم تربیتی،5-111-145
 
Clarissa S. Barnes, Johnna L. Dunning, Ruth Anne Rehfeldt, 2011,An evaluation of strategies for training staff to implement the picture exchange communication system,Research in Autism Spectrum Disorders,Pages 1574-1583,
Dennis H. Reid, Marsha B. Parsons, Chapter 6 - A Staff Training and Supervision Plan to Increase Meaningful Activities, 2017,Editor(s): Dennis H. Reid, Marsha B. Parsons,In Critical Specialties-Treating Autism&Behavioral Challenge,Quality Activities in Center-Based Programs for Adults with Autism,Academic Press,Pages 51-66,
Hojreh,A,  Michael Weber, Peter Homolka, 2015,Effect of staff training on radiation dose in pediatric CT,European Journal of Radiology,Pages 1574-1578,
Jafari sani, H., Saidi Rezvani, M., Zarei Nujini, M., & Pakmehr, H. (2013). Key features of the curriculum Based on e-learning in higher education, Journal of Iranian Higher Education, 5(2), 163-187. [Persian]
Roshani Ali Baneh Saye, H., Fathi Vajargah, K., & Khorasani, A. (2017).Challenges for the quality of curriculum evaluation of virtual education (Case study: Shahid Beheshti University), Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, 7(18), 32-33. [Persian]
Saadat, S., Shahi, S., Farhadirad, H,. & Neyestani, M. (2018). A Study of Policies and Strategies to Organize Continuing Education in Mobarakeh Steel Company, Journal of Educational Sciences, 25(2), 28. [Persian]
Wu، RT، Y. (2005). "Relationship between teachers teaching effectiveness and school effectiveness in comprehensive high school in Taiwan& republic of china". Paper presented the international Congress of school effectiveness ad improvement presented at international ، Barcelona، Spain، Jan،55-86