تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی فلسفه پاداش و قابلیت های بازاریابی (مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط در شیراز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی،یاسوج،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت،گرایش منابع انسانی، موسسه آموزش عالی دنا، یاسوج، ایران

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی برعملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی فلسفه پاداش و قابلیت های بازاریابی بود. جامعه آماری انتخابی در این پژوهش کلیه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهر شیراز هستند بر اساس رابطه کوکران حجم نمونه 263 انتخاب گردید. به منظور گرد آوری داده ها در این پژوهش از ابزار معرفی شده در پژوهش پراتونو و محمود (2015) که شامل 24 گویه است استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل مسیر (برازش مدل ساختاری) با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت اثر معناداری دارد. نقش فلسفه پاداش و قابلیت های بازاریابی در رابطه بین گرایش به کارآفرینی برعملکرد شرکت مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


Andersen, J. (٢٠١٠). A critical examination of EOperformance relationship. International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour and Research, ١٦, ٣٠٩–
 ٣٢٨.
Bradley, S, Wiklund, J, & Shepherd, D. (٢٠١١) . 
"Swinging a double-edged sword: the effect of 
slack on entrepreneurial management and 
growth",Journal of Business Venturing, ٢٦(٥), 
٥٣٧–٥٥٤.
Gheorghe Zamana , Valentina Vasile , Anca 
Cristeaa,(٢٠١٢). "Outstanding aspects of 
sustainable development and competitiveness 
challenges for entrepreneurship in Romania", 
Procedia Economics and Finance ٣ ( ٢٠١٢ ) ١٢ – ١٧.
Gupta, V.K., & Wales, W.J. (٢٠١٧). Assessing 
organisational performance within entrepreneurial 
orientation research: Where have we been and 
where can we go from here? Journal of 
 Entrepreneurship, ٢٦, ٥١–٧٦. Jebna A. K, Baharudin A.S.(٢٠١٥) . "The Impact 
of Entrepreneurial Orientation on Manufacturing 
SME Performance with the Contingent Effect of ECommerce in Malaysia", Advances in 
Environmental Biology, ٩(٥) April ٢٠١٥, Pages: 
٢٤-٢٧.
Loong Lee, W., & Chong, A. L. (٢٠١٩). The 
effects of entrepreneurial orientation on the 
performance of the Malaysian manufacturing 
sector. Asia-Pacific Journal of Business 
Administration, 11(١), ٣٠-٤٥. Low, sarah, (٢٠٠٩) . "Defining and measuring 
entrepreneurship for regional research: A new 
approach’ Ph.D., University of Illinois at 
UrbanaChampaign.
Mahmood, R, & Hanafi, N. (٢٠١٣) . " 
Entrepreneurial orientation and business 
performance of women-owned small and medium 
enterprises in malaysia: competitive advantage as a 
mediator ", International Journal of Business and 
Social Science, ٤(١), ٨٢–٩٠. Miller, D., & Breton-Miller, I.L. (٢٠١١). 
Governance, social identity, and entrepreneurial 
orientation in closely held public companies. 
Entrepreneurship Theory and Practice, ٣٥, ١٠٥١–
 ١٠٧٦.
Moreno, A, & Casilas, J. (٢٠٠٨) . "Entrepreneurial 
orientation and growth of SMEs: a causal model", 
Entrepreneurial Theory and Practices, ٣٢(٣), ٥٠٧– ٥٢٨.
Naldi, L., Nordqvist, M., Sjoberg, K. and Wiklund, 
J. (٢٠٠٧) . " Entrepreneurial orientation, risk 
taking, and performance in family firms", Family 
businesss review, ٢٠(١): ٩٩٧-١٠١٧. Pearce II, J.A., Fritz, D.A. and Davis, P.S., (٢٠١٠) . 
"Entrepreneurial orientation and the performance 
of religious congregations as predicted by rational 
choice theory", Entrepr. Theory Pract, ٣٤ (١), pp. 
 ٢١٩–٤٨.
Pratono, A. H., & Mahmood, R. (٢٠١٥). Mediating 
effect of marketing capability and reward 
philosophy in the relationship between 
entrepreneurial orientation and firm performance. 
Journal of Global Entrepreneurship Research, ٥, ١- ١٢.
Putniņš, T. J., & Sauka, A. (٢٠٢٠). Why does 
entrepreneurial orientation affect company 
performance?. Strategic Entrepreneurship 
 Journal, 14(٤), ٧١١-٧٣٥. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., & Frese, 
M. (٢٠٠٩). Entrepreneurial orientation and 
business performance: An assessment of past 
research and suggestions for the future. 
Entrepreneurship Theory and Practice, ٣٣, ٧٦١–
 ٧٨٧
Saeed, S, Yousafzai, S, & Engelen, A. (٢٠١٤) . " 
On cultural and economic contingencies of the 
entrepreneurial orientationperformance 
relationship", Entrepreneurship Theory and 
Practice, ٣٨(٤), ٢٥٥–٢٩٠
Zahra , shaker, (٢٠٠٥) . "Entrepreneurship and 
Disciplinary scholarships: Return to the foun 
tainhead’, in : Alvarez", sharon A,Agrawal, 
Rajshree;Sorenson, olav; ‘Hand Book of 
Entrepreneurship research; Disciplinary 
Perspectives’, Boston, MA:Springer