مروری بر نوآوری اجتماعی در راستای حل مشکلات مدیریت شهری (مورد مطالعه: مدیریت شهری شهرداری دزفول).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مروری بر نوآوری اجتماعی در راستای حل مشکلات مدیریت شهری انجام‌شده است. این پژوهش به ‌مرور ادبیات و و مولفه های تاثیر گذار نوآوری اجتماعی بر حل مشکلات مدیریت شهری به بررسی پرداخته است. در گام اول، مدل‌های ارائه‌شده توسط محققین در این حوزه مورد واکاوی قرار داده شده است. همچنین به پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط و به شکاف تحقیقاتی پرداخته‌شده است. با توجه به ادبیات پژوهش و تحقیقات انجام‌شده شهرها به یک ساختار مدیریتی قوی نیاز دارند تا همکاری بین جامعه و دولت را برای ایجاد سیاست بهتر و تصمیم گیری برای مدیریت یکپارچه تسهیل کند. این امر مستلزم یکپارچه سازی ساختارهای حاکمیت داخلی و ایجاد مشارکت با سازمان های خارجی است. ابزارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان ابزار های نوآور در مدیریت شهری دخیل می باشند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم زاده عیسی, فاطمی نژاد خدیجه.(1393). تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک مطالعه موردی؛ شهر کوچک یونسی.5(16).
تقوایی مسعود, بابانسب رسول, موسوی چمران. (1389). تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز.
رشتبر, نظم فر, صمدزاده. (1400). ارزیابی و سنجش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.16(2).
رمضانی، احد.(1393). مطالعه مروری مقالات مدیریت یکپارچه شهری. کنفرانس ملی مدیریت شهری.
روح‌اللهی, طباطباییان, ‌حبیب‌الله, منطقی, ‌منوچهر, بامدادصوفی, ‌جهانیار. (1398). الگوی شکل‌گیری نوآوری اجتماعی در جهادسازندگی. مدیریت اسلامی.103(26).
سعدآبادی, آرامی پور, ندا, فرتاش, کیارش. (1400). اقدام‌پژوهی برای ایجاد نوآوری اجتماعی در اشتغال افراد توانیاب: با استفاده از تفکر سیستمی (مورد مطالعه: مرکز نوآوری اجتماعی سلام. توسعه اجتماعی15(2):33-60.
قدمی مینا, رضایی علی اکبر, قیومی عباسعلی.(1398). مدل بومی شده ی دووجهی رهبری-مدیریتی بر اساس عوامل اصلی اقتصاد نوآوری در جهت توسعه ی زندگی اجتماعی و شهری (مورد پژوهش: موسسه ی مالی بانک ملت).8(31).
نیک‌اختر, ‌غلامعلی, امیری, ‌معراج, نسب‌بندری, ‌محمدی, ... ‌طیبه. (1399). اهمیت توسعه مدیریت منابع انسانی در مدیریت شهری. رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت.22(3).
 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Alterman, R.; Pellach, C.(2022). Beach access, property rights, and social-distributive questions: A cross-national legal perspective of fifteen countries. Sustainability, 14, 4237.
Ardill, N. (2021). Emerging Places of Social Innovation (POSI):: A conceptual framework for social innovation in cities. Transactions of the Association of European Schools of Planning, 55-70.‏
Calzada, I.(2021) The right to have digital rights in smart cities. Sustainability
Certomà, C. (2022). Future scenarios of Digital Social Innovation in urban governance. A collective discussion on the socio-political implications in Ghent. Cities, 122, 103542.‏
Cetin M, Sevik H, Zeren I (2017). Chapter 7_ coastal biocomfort mapping for Doganyurt. OMICS, e-Books International. In: book title: the effects of environmental policies on sustainability: theory and methods. pp 51-55, USA
Erdogan, E.; Flynn, P.; Nasya, B.; Paabort, H.;(2021). Lendzhova, V. NEET rural–urban ecosystems: The role of urban social innovation diffusion in supporting sustainable rural pathways to education, employment, and training. Sustainability, 13, 12053.
Galego, D., Moulaert, F., Brans, M. and Santinha, G. (2021), “Social innovation and governance: a scoping review. Innovation”, The European Journal of Social Science Research. doi: 10.1080/13511610.2021.1879630.
Haxeltine, A., Pel, B., Wittmayer, J., Dumitru, A., Kemp, R., & Avelino, F. (2017). Building a middle-range theory of transformative social innovation; theoretical pitfalls and methodological responses. European Public & Social Innovation Review, 2(1), 59–77.
Huang, Y.; Xue, D.; Huang, G. (2021). Economic development, informal land-use practices and institutional change in Dongguan, China. Sustainability, 13, 2249.
Kim, H. M., Sabri, S., & Kent, A. (2021). Smart cities as a platform for technological and social innovation in productivity, sustainability, and livability: A conceptual framework. In Smart Cities for Technological and Social Innovation (pp. 9-28). Academic Press.‏
Kusku, F., Aracı, €O. and Ozbilgin, M. (2021), “What happens to diversity at work in the context of a toxic triangle? Accounting for the gap between discourses and practices of diversity management”, Human Resource Management Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 553-574.
Manzini, E. Making Things Happen.(2014). Social Innovation and Design. Des. Issues, 30, 57–66.
Sharma, R. (2013): Deep-Sea Mining: Economic, Technical, Technological, and Environmental Considerations for Sustainable Development, Marine Technology Society Journal, Volume 45, Number 5, September/October 2011, pp. 28-41(14).
Tan, H.; Du, S.(2021). The governance challenge within socio-technical transition processes: Public bicycles and smartphone-based bicycles in Guangzhou, China. Sustainability, 13, 9447
Van den Buuse, D., van Winden, W., & Schrama, W. (2022). Balancing exploration and exploitation in sustainable urban innovation: an ambidexterity perspective toward smart cities. In Sustainable Smart City Transitions (pp. 172-194). Routledge.‏
Wilkinson, M.E. Quinn, P.F., Barber & N.J. Jonczyk. J. (2014): A framework for managing runoff and pollution in the rural landscape using a Catchment Systems Engineering