مقایسه اثربخشی تمرینات هوازی و بی هوازی بر مدیریت اضطراب شغلی کارکنان) کادر درمان بیمارستان خرامه (

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران.

چکیده

انتقال سریع بیماری کووید- 19 و افزایش مرگ و میر ناشی از آن باعث افزایش اضطراب در کادر درمان شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تمرینات هوازی و بی هوازی بر میزان اضطراب کادر درمان در دوران پیک کرونا کادر درمان شهرستان خرامه انجام گرفت. این پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌آماری شامل کلیه کادر درمانی شهرستان خرامه در سال 1399-1400بودکه به‌طور مستقیم به بیماران کرونایی خدمت رسانی می‌نمودند که در 3 گروه 20 نفره(2گروه آزمایش و 1گروه کنترل) از طریق شیوه نمونه‌گیری در دسترس قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب کرونا علی‌پور و همکاران(1398)، پروتکل تمرینات هوازی و پروتکل تمرینات بی‌هوازی بود که جهت سنجش پایایی ابزارها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در سطح(79/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش توصیفی و تحلیل کوواریانس به وسیله نرم‌افزار آماری spss-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه‌های داوطلبانه ورزش‌ها تفاوت معناداری وجود دارد که نشان دهنده تأثیر آن‌ها بر کاهش اضطراب ناشی از کرونا در کادر درمان است.

کلیدواژه‌ها


 • بهاج روی، معصومه. (1396). تمرینات هوازی و بی هوازی. تهران: انتشارات صالحیان. چاپ اول.
 • -Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H.(2020). [Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample (Persian)]. Health Psychol. 2020; 8(32):163-75. [DOI:10.30473/ HPJ..52023.4756]
 • Arent SM, Walker AJ, Arent MA.(2020). The Effects of Exercise on Anxiety and Depression. Handb Sport Psychol.;872-90. doi:10.1002/9781119568124.ch42
 • Bartley CA, Hay M, Bloch MH.(2013). Meta-analysis: aerobic exercise for the treatment of anxiety disorders. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry. 2013;45:34-9. doi:10.1016/j.pnpbp.2013.04.016
 • Beck EN, Wang MTY, Intzandt BN, Almeida QJ, Ehgoetz Martens KA.(2020). Sensory focused exercise improves anxiety in Parkinson's disease: A randomized controlled trial. PLoS One.; 15 (4):e0230803. doi:10.1371/journal.pone.0230803
 • Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry.;7(3):e14. doi:10.1016/S2215-0366(20)30047-X
 • -Marlier M, Van Dyck D, Cardon G, De Bourdeaudhuij I, Babiak K, Willem A.(2015). Interrelation of sport participation, physical activity, social capital and mental health in disadvantaged communities: A SEM-analysis. PLoS One. 2015;10(10):e0140196. doi:10.1371/journal.pone.0140196
 • Pearsall R, Smith DJ, Pelosi A, Geddes J. (2014). Exercise therapy in adults with serious mental illness: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2014;14(1):117. doi:10.1186/1471-244X-14-117
 • Stubbs B, Vancampfort D, Rosenbaum S, Firth J, Cosco T, Veronese N, et al. (2016). An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: a meta-analysis. Psychiatry Res. 2017;249:102-8. doi:10.1016/j.psychres.2016.12.020
 • Tsamakis K, Rizos E, Manolis AJ, Chaidou S, Kympouropoulos S, Spartalis E, et al.(2020). COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Exp Ther Med.; 19(6):3451-3. doi:10.3892/etm.2020.8646
 • Weilenmann S, Ernst J, Petry H, Sazpinar O, Pfaltz MC, Gehrke S, et al.(2020). Health Care WorkersMental Health During the First Weeks of the SARS-CoV-2 Pandemic in Switzerland: A Cross-Sectional Study. medRxiv.; doi:10.1101/2020.05.04.20088625