چگونگی ساخته شدن مدیریت کسب و کارها از کار آفرینی: بررسی روابط هم بستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

موضوع این پژوهش مطالعه تاثیر دوره های آموزشی بر بهبود عمکرد مدیران با رویکرد perform می باشد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵ نفر از مدیران ارشد پالایشگاه گاز دالان واقع در شهرستان فراشبند است و با توجه به کوچک بودن حجم جامعه ، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری دادههای پژوهش از پرسش نامه ای با هفت معیار استفاده شد که شامل عناصر ارزش . قدرت روابط انعطاف پذیری بهره وری .. شناخت باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها نسبت به نوع متغیرهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی) معیارهای پراکندگی و جداول فراوانی همراه با نمودارهای مربوطه و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی ( آزمون t تک نمونه ای و میانگین و انحراف از استاندارد استفاده شده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای برای شاخصهای مورد بررسی نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بین عوامل ارزش .. قدرت روابط، انعطاف پذیری بهره وری، شناخت و روحیه با میانگینهای مالک میباشد. همچنین یافته های تحقیق نشان میدهد که تنها در شاخص روابط بین افراد مجرد و متاهل و در مورد رده سنی بین شاخص های ارزش و انعطاف پذیری و در مورد سطح تحصیالت در شاخص انعطاف پذیری رابطه معنی داری وجود دارد.