رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کارخانه سیمان لامرد با توجه به نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مدیریت صنعتی ،گرایش تولید ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش حاضر در سال 1397 با هدف رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای تعهدسازمانی انجام‌شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی_همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 118 نفر از کارمندان فعال در کارخانه سیمان در نظر گرفته‌شده که با استفاده از فرمول کوکران 90 نفر از کارمندان به عنوان نمونه -تصادفی انتخاب ‌شده‌اند همچنین با به‌کارگیری پرسشنامه محقق ساخته روایی آن توسط 5 تن از اساتید مورد تائید قرارگرفته است و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تائید شده است. در این پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با به‌کارگیری نرم‌افزار Smart pls فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرارگرفته‌شده است .نتایج حاصل از انجام پژوهش بیانگر این امر است که بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش متغیر میانجی تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش منبع علمی باارزشی برای شرکت‌های تولیدی، بازاریابی و خدماتی است.

کلیدواژه‌ها


اردلان،م ر، اسکندری،ا، گیلانی،م،عطایی،ن(1393) بررسی رابطه بین
ویژگی های شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با ". دوره 7، شماره
31، ص 72-35.
بهرامی، م ا ؛ امام رضایی، ا؛ ستار، ا؛ عزت‌آبادی، م و دهقانی تفتی، ع
(1389)."بررسی مقایسه‌ای تعهد سازمانی بر اساس ویژگی‌های
شخصیتی: مطالعه موردی در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهید
صدوقی و شهید رهنمون یزد ". فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده
بهداشت یزد، شماره2-3 .صص 45-78
توکلی، اله ؛ عابدی، ز و صالح نیا، م (1388)."بررسی تأثیر آموزش
رفتار شهروندی سازمانی برافزایش تعهد سازمانی ". چشم‌انداز
مدیریت بازرگانی، شماره 33.صص68-96
حسین زاده شهری، م؛ فخریان، س و باغچه سرایی، م (1394).
"بررسی رابطه ابعاد هوش هیجان با تعهد سازمانی". فصلنامه
پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. شماره 1، ص 19-37.
حسینی، سید یعقوب و چلی سریل، نینا (1392)."تأثیر هوش
سازمانی بر یادگیری در سازمان ". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات
مدیریت (بهبود تحول)،شماره 71، ص 159-131.
حقیقی، م ع ؛ جزنی، ن و قاسمی، م (1389)."طراحی و تبیین مدل
تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی ". چشم‌انداز مدیریت دولتی،
دوره 1، شماره 2، ص 55-41.
سالارزهی، ح و هاشمی، خ( 1386). "عوامل محیطی اثرگذار
برکارآفرینی و ارائه مدلی برای آن". کنفرانس ملی کارآفرینی، خاقیت
و سازمانهای آینده.شماره 10-صص15-174
عسگری، م ر  (1381)."تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرهنگ‌سازمانی
". انتشار بصیرت، سال 11، شماره 32 و 33. ص 252.
علیپور ، ح ر و ، مرزبان مقدم، ع ( 1392). "بررسی رابطه بین هوش
سازمانی و کارآفرینی در شرکتهای تولیدی استان
کیا کجوری، داوود؛ پورعلی، محمدرضا و شعبان زاده، راضیه (1392)
"بررسی رابطه تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان". دومین همایش ملی
علوم مدیریت نوین.چاپ 5-صص321-363
مدهوشی، م؛ تاری، غ (1390). راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی
استان مازندران، پژوهشنامه بازرگانی، 44(1)، 195– 233.
مرادی، ح سیادت، س ع( 1393)." تأثیر هوش سازمانی و سرمایه
فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه
شهرکرد". دو فصلنامه نوآوری و ارش­آفرینی، سال دوم، شماره5، صص 98-85
.
 
 
Albersht‚ K. (2003). Organizational intelligence survey.
Australian Institute of Management. 5(19): 78-81
 
Albrecht K . The power of minds at work .
Organizational Intelligence in Action 2002:
28-32.
Albreht,K(2003)." Organizational intelligence and
knowledge management: Thinking outside the
silos".The executive perspective retrieved,PP:1-
170.
Allen Broyles, S.  (2009).Loyalty's influence on
satisfaction in cross‐cultural settings. Journal of
Product & Brand Management, 18(6), 414 – 424.
Allen NJ, Meyer JP .Commitment in
workplace .Thousand Oaks CA :Sage
Publications 1997.
Hill, M. E. (2003). The Development of an
Instrument to Measure Intrapreneurship:
Entrepreneurship within the Corporate Setting.
Full thesis submitted in fulfillment of the
requirements for the degree Master of Arts
(MA) in Industrial Psychology . Department of
Psychology Rhodes University. Grahams
Lefter,V;Prejmerean, M & Vasilache, S.(2007).
The dimension of organizational intelligence in
romanian companies- A human capital prspective,
Academy of Economic Studies, Bucharest.
M.Green, K.(2004). Learning and Knowledge
Management in Corporate Entrepreneurship, 
Portfolio_Level Determinants Of Launch in
Continuous New Product Development.