رابطه بین شش سیگما و بر بهبوده بهره وری سازمانی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نمایندگی‌های فعال شرکت سامسونگ در شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی ، تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین شش سیگما و ابعاد بهبود بهره وری با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نمایندگی‌های فعال شرکت سامسونگ در شیراز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل‌های فعال در نمایندگی‌های سامسونگ استان فارس شهر شیراز تشکیل می‌دهند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 118 نفر، به منظور گرد آوری داده‌های مورد نیاز به صورت غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، که روایی و پایایی ترکیبی آن توسط روایی اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شده است و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نرم افزار اسمارت پی. آل. اس، فرضیه‌های پژوهش آزمون شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که بکارگیری اصول شش سیگما باعث بهبود بهره وری در سازمان که در پی آن افزایش سود و بکارگیری اصولی مواد اولیه و حداکثر استفاده از توانمند سازی نیروی انسانی و در نتیجه رسیدن به موفقیت سازمانی هستند می‌شود. نتایج حاصل از این مطالعه یک مرجع با ارزش برای مدیران و کارمندان شرکت‌های تجاری ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، حسن. کاظمی، بابک.(1379).بهره‌وری. چ دوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
اشرفی, حسین؛ غلامعلی رییسی اردلی و حسین ذوالفقاری، ۱۳۹۶، تلفیق قابلیت اعتماد و شش سیگما به عنوان ابزار کنترل کیفیت به منظور بهبود وضعیت محصولات تولیدی، دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی 2 (2).
سعادت میرقدیم, سیده فاطمه و مهرداد حسینی شکیب.(۱۳۹۶). ارائه الگوی بهبود خدمات با استفاده از شش سیگما (مطالعه موردی: سازمان آموزش وپرورش استان البرز) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان.
قنبریان، حسین علی (1384). شناسایی عوامل تاثیرگذاربر موفقیت پروژه‌های شش سیگما در صنایع باتری سازی نیرو،صاایران و اتکا. زمستان 1384 شماره 17
امیر لاله و رقیه معینی.(۱۳۹۳).بررسی تأثیر اجرای شش
سیگمای ناب بر میزان بهبود فرآیندهای تولید، کنفرانس
ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،
دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی
ملکی, یاسر و علی میر.( ۱۳۹۶). تأثیر استقرار شش سیگما بر بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
 
 
Alhuraish, I., Robledo, C., Kobi, A., Azzabi, L.2017Assessment of Lean Manufacturing and Six Sigma operation with Decision Making Based on the Analytic Hierarchy Process،International Journal of Six Sigma and Competitive AdvantageVolume 10, Issue 3-4, 2017, Pages 179-200.
Bowen, G. L. , Rose, R. A. , & Ware, W. B. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organizational Mathematical Programming Compu Goh, T (2002)= A stratgic assesment of sis sigma ( qualitiy & relib  ) engineering internation (3) 403 – 10
Bowen, G. L. , Rose, R. A. , & Ware, W. B. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organizational
 Galdinode Jéssica، FreitasHelder GomesCosta)2017( Impacts of Lean Six Sigma over organizational sustainability In 45th IEEE Conference on Decision and Control, 6678 - 6683. IEEE.
Martinez , D ,& Gitlow , H,S ( 2011) optimizing employee time inapurchasing department: asissigua case study , internatinal journal of leasinsig 2(2)- 285- 303
Sharma , c, & segal , s (2010) impect of infracstraure on output prodectivity and efficiency : Evidence from in indian man facture  industring ( Indian Growth and Develop Rewi 3(2) 100- 121