بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر به اشتراک گذاری دانش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد قشم

چکیده

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. در عدالت سازمانی مطرح می‌شود که باید با چه شیوه‌ای با کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آن‌ها برخوردشده است. رفتار عادلانه از سوی سازمان منجر به افزایش تعهد فرد به سازمان می‌شود. پژوهش حاضر در سال با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر اشتراک‌گذاری دانش(مورد مطالعه: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان) انجام شده است. عدالت سازمانی بر اشتراک‌گذاری دانش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تأثیر دارد. عدالت توزیعی بر اشتراک‌گذاری دانش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تأثیر دارد. عدالت رویه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تأثیر دارد. عدالت تعاملی بر اشتراک‌گذاری دانش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تأثیر دارد.

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. در عدالت سازمانی مطرح می‌شود که باید با چه شیوه‌ای با کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آن‌ها برخوردشده است. رفتار عادلانه از سوی سازمان منجر به افزایش تعهد فرد به سازمان می‌شود. پژوهش حاضر در سال با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر اشتراک‌گذاری دانش(مورد مطالعه: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان) انجام شده است. عدالت سازمانی بر اشتراک‌گذاری دانش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان تأثیر دارد. عدالت توزیع

 • Kim, E. Y.,& Park Park , K .(2013) . Marketing mix elements influencing brand attitude strength: Global vs. domestic SPA brands. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 23(3),1-19.
 • Hang Lee , Eunju Ko , Henrikki Tikkanen , Michel Cao Tuan Phan, Gaetano Aiello, Raffaele Donvito, Sascha Raithel .(2014) . Marketing mix and customer equity of SP A brands: Cross-cultural perspectives. Journal of Business Research
 • Yuksel, Yuksel, F.Bilim,Y.Destination attachment(2010). .Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and cognitive loyalty, Tourism Management, 31,274,2010.
 • فخیمی آذر،س و اکبری ونه آباد،م، رسولی،ر، (1390)، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش آبگرمکن های تولیدی شرکت قاینار خزر. فراسوی مدیریت،سال چهارم _ شماره ۱۶،ص۷۹-۱۰۶
 • حقیقی ،م  حسینی،ح ، اهری،ا  دریکنده،ا (1391) بررسی تاتیر امیخته های بازاریابی بر وفاداری مشتریان" تحقیقات بازاریابی نوین سال دوم زمستان 1391 شماره 4 (پیاپی 7)
 • Peng, ,  Wang, Q.,(2006).  Impact  of  Relationship Marketing Tactics (RMTs) on  Switchers  and  Stayers  in  a  Competitive  Service  Industry,  Journal  of  Marketing  Management  22:25‌59
 • سیدجوادین، س. و ر. شمس. ، (1386)،عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، پژوهش نامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، ۷، ص ۷۳-۹۶٫
 • Duffy, D. L. (2004). Customer Loyalty Strategies, Journal of Consumer Marketing, 15, (15), 435-448.
 • Baker, D. A (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785–804
 • عبدالوند،م باغیقان،ج، (۱۳89 )،ارزیابی علل نارضایتی کانالهای واسطه از سیستم پخش مواد غذایی در شهر تهران و چگونگی مدیریت شکایتها )مطالعه موردی: شرکت پخش قاسم ایران، شرکت به پخش و شرکت پخش البرز(34-44
 • Musakhani , M., & Haghighi , M. (2012). A Model For Customer Loyalty Using Customer Knowledge Management In The Banking Industry (Private Banks),. Business Management, 4 (12):, 147-164
 • لالواک، ه، کریستوفر؛ رایت، ا ،(1385 )،اصول و مدیریت بازاریابی خدمات (بهمن فروزنده، مترجم.) اصفهان: نشر آموخته.34-56
 • رنجبران ، بهرام، براری، مجتبی ، تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان : مقایسه بانک دولتی و خصوصی ، نشریه بازرگانی مدیریت، چاپ پنجم،صص 85-120
 • راعی دهقی, ز ،خوروش،م ، (1397)، بررسی و اولویت بندی اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتریان استخرهای بانوان شهر اصفهان، چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،45-56
 • احمدی، ف و باژدان، ف، (1397)،بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مشتری،دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت،ملایر،23-56
 • بختایی، ا، گلچین فر، ش(۱۳۸۶)، مدیریت کانال های توزیع، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • معماری، ژ(١٣٨۶). تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور، رساله دکتری، دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی.