شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای تکنو استرس در شرکت ایرانسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای تکنو استرس در شرکت ایرانسل انجام شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌ها پژوهشی آمیخته (کیفی ـ کمی) است.در گام کیفی برای استخراج عوامل مؤثر بر تکنواسترس از روش فراترکیب و در گام کمی برای رتبه‌بندی این عوامل از روش ریاضی استفاده‌شده است. در بخش کیفی و برای شناسایی ارزش-های کارآفرینانه از روش فراترکیب و در بخش کمی از روش ریاضی استفاده شد. ۱۳۰ منبع از پایگاههای علمی معتبر جستجو شد که بعد از غربال‌گری ۵۲ پژوهش وارد تحلیل شدند.در بخش کمی و برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تکنو استرس شناسایی شده از پرسشنامه استفاده شد. که برای انتخاب آنها از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار Expert choice11 انجام شد.یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فردی، ویژگیهای تکنولوژی و محیط سازمانی پیشایندهای تکنو استرس در شرکت ایرانسل هستند. لذا به مدیران ایرانسل توصیه می شود که برای پیشگیری از تکنواسترس به پیشایندهای آن توجه داشته باشند.