دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1402 
مروری بر مفهوم جو سازمانی

صفحه 538-546

سید کامران یگانگی؛ سعید حیدری