بررسی عوامل مؤثر آمیخته بازاریابی خدماتی در پذیرش روش های هوشمند پرداخت الکترونیک (مطالعه موردی بانک شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد کرج

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در پذیرش روشهای پرداخت الکترونیک در تجارت الکترونیک بانک شهر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش گردآوری داده ها به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از منظر زمانی نیز این پژوهش مقطعی میباشد. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش میتواند دربردارنده کلیه مشتریان شهر تهران که از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک شهر استفاده میکنند میباشد، حجم نمونه نامحدود است. نمونه آماری 384 نفر از مشتریان بانک شهر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر نیز از نوع استاندارد بوده که پس از تائید روایی(محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) میان افراد جامعه آماری توزیع شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss25 و روش های آماری توصیفی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که همه عوامل تاثیر گذار در پذیرش روش های هوشمند پرداخت الکترونیک بانک شهر موثر و مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


 • 6-منابع

  1-6-منابع داخلی

  -صدیقی شیراز، صالح؛ عالی؛ وظیفه؛ بافنده زنده (1401). طراحی مدل ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانکهای جمهوری اسالمی ایران بر اساس روش آمیخته. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی11(38):342-311

  • افتخاری، سهیلا (1398). نقش آموزش کتابخانه‌های عمومی از طریق بازی‌های رایانه‌ای در ارتقاء فرهنگ کتابخوانی، دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، تهران.

   

  -ترکستانی، محمدصالح، مفاخری، فهیمه، حقیقت، فاطمه، 1395 ،تأثیر رضایت و اعتماد بر وفاداری الکترونیک و خرید آنالین محصوالت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 11 ،شماره 34: ص 109-93.

  رنجبری، مریم، 1397 ،بررسی عوامل موثر بر اعتماد مصرف کننده و تمایل به خرید در تجارت الکترونیک )مورد مطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر(، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  • اکبریان، رضا و وکیلی، طاهره (1390). ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های پرداخت الکترونیکی از سوی مشتریان، اولین همایش رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رودسر.
  • امیدی، فریدون و زاج، زهره (1396). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انگیزه خرید آنلاین در مصرف کنندگان با استفاده از روش تاپسیس.
  • امیری میجانی، آذر (1395). اثرات سوء فضای مجازی بر فرهنگ کتاب و کتابخوانی کودکان ونوجوانان، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، خرم آباد.
  • پابرجای زنجانی، مجید (1398). بررسی تأثیر تجارت الکترونیک، اعتماد و ارزشیابی محصول بر قصد و نیت

   

  • خرید مجدد در فروشگاه‌های اینترنتی، کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی، قزوین.

  2-6-منابع خارجی

  Balogh، S.، (2020). Business Insider: Digital-Only Banking Is Super Buzzy، but Consumers Don’t Think Branches Are Going Away Any Time Soon. Retrieved from.

   

  • Yılmaz, Ö., & Bayram, O. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’de e-tipcart ve e- ihracat. Kayseri Universities Sosyal Balmier Enstitüsü Dergisi, 2(2), 37-54.
  • Merdan, K. (2021). Türkiye’de E-Ticaret. In G. Sümer (Ed.), İktisat Alanında Seçilmiş Konular-2.İzmir: Efe Akademi.

   

  • Finotto, Vladi and Christine, Mauracher and Procidano, Isabella, (2020). Factors Influencing the Use of E-Commerce in the Agri-Food Sector: An Analysis of Italian Consumers. Department of Management, Università Ca'

  Foscari Venezia Working Paper No. 01/2020.

  Chaouali، W.، Souiden، N.، (2018). The role of cognitive age in explaining mobile banking resistance among elderly people. Journal of Retailing and Consumer Services 50، 342–350.

   

  • Gan X., Jiao Y., Liu L., Zhang Y. (2018) Research on the Factors Influencing Users’ Adoption Intention of E-commerce Recommendation System. In: Tan Y., Shi Y., Tang Q. (eds) Data Mining and Big Data. DMBD 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10943. Springer, Cham.
  • HA, N. T., NGUYEN, T. L. H., PHAM, T. V., & NGUYEN, T. H. T. (2021). Factors Influencing Online Shopping Intention: An Empirical Study in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 1257–1266. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO3.1257.
  • Hauring, Kun-Huang., Gunawan, Dedy darsoni (2015). Viral effects of social network and media on consumers’ purchase intention. Journal of Business Research. 68(11):2237-2241.
  • Hui, C.; Magdon-Ismail, M.; Wallace, W. A. & Goldberg, M. (2012). Information Cascades in Social Media in Response to a Crisis: a Preliminary Model and a Case Study.
  • Ilias O. Pappas, (2017). Panos E. Kourouthanassis, Michail N. Giannakos, George Lekakos. (2017). the interplay of online shopping motivations and experiential factors on personalized e-commerce: A complexity theory approach. Telematics and Informatics. 34(5):730-742.
  • Jattamart, A. Kwangsawad and K. Bookcase (2019). "Factors influencing the intentions of customer with regard to the use of E-WOM behavior to promote the use of E-commerce websites. Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON).
  • Karunarathna, N. (2021). Critical factors influencing online consumer preference towards cash on delivery method in Sri Lanka. Journal of Research in Emerging Markets, 3(1), 66–80.
  • S. Ratneshwar, E. Thorson, (2017). Consumers' social media advocacy behaviors of luxury brands: an exploratory framework, J. Interact. Advert. 17 (2017) 13–27.
  • Lee, G. G., & Lin, H. F. (2005). Customer perceptions of e-Service quality in online shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176.
  • Peixin Li, Wei Xie, (2012) "A strategic framework for determining e‐commerce adoption", Journal of Technology Management in China, Vol. 7 Issue: 1, pp.22-35
  • Prasetyo, Y. T., Castillo, A. M., Salonga, L. J., Sia, J. A., Chuenyindee, T., Young, M. N. … Redi, A. A. N. P. (2021). Factors Influencing Repurchase Intention in Drive-Through Fast Food: A Structural Equation Modeling Approach. Foods, 10(6), 1205.
  • Rose, S., Hair, N., Clark, M., (2011). Online customer experience: a review of the business- to-consumer online purchase context. Int. J. Manag. 13(1): 24–39.
  • Świecka Beata Świecka, Paweł Terefenko, Dominik Paprotny (2021).Transaction factors’ influence on the choice of payment by Polish consumers. Journal of Retailing and Consumer Services. 58.
  • Van der Cruijsen, C., Knoben, J. (2021). Ctrl+C Ctrl+Pay: Do People Mirror Electronic Payment Behavior of their Peers? J Financ Serv Res 59, 69–96.
  • Xiao, L.; Guo, F.; Yu, F.; Liu, S. (2019). The Effects of Online Shopping Context Cues on Consumers’ Purchase Intention for Cross-Border E-Commerce Sustainability. Sustainability 2019, 11, 2777.

  Arabov, N., Nasimov, D., Khuzhayorov, H., Ananth, C., & Kumar, T. A. (2022). Modelling of Commercial Banks Capitals Competition Dynamics. International Journal of Early Childhood Special Education,14(5).DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.476