شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری صدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

،گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز،مسئول امور منابع انسانی سازمان حمل ونقل شهرداری صدرا

چکیده

حرف بی اساس و پایه در سازمان های امروزی ویرانگر است.یک کلام و صحبت بی درایت یا بادرایت اما غیرواقعی در هرسطحی ممکن است اثرات منفی یا مثبت خودش رابگذارد.واضح است که منفی بودن یا مثبت بودن شایعه با درنظرگیری عامل نسبیت می تواند،هریک در بعد خود عصیان گر باشد.شایعه های سازمانی درهردو بعد بسیار رایج شده است و این مهم تنها می تواند بر ابتدا کارکنان و سپس عملکرد شغلیشان تاثیر داشته باشد.ازهمین رو،هدف در این مقاله بررسی شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری صدرا می باشد.پس از آزمون کردن فرضیه برگرفته از نظرخواهی ۵۰نفر از کارکنان ،ضریب همبستگی رگرسیون نشان داد که بین شایعه ها در شهرداری صدرا و عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری وجوددارد.همچنین ماتریس تصمیم گیری نشان دهنده آن است که ۵ معیار :کیفیت زندگی،درآمد ومزایا،امنیت شغلی و پایداری ،سختی کاری و انگیزه کاری و حضور مفید در محیط کار می توانند هرکدام در ارتباطات شایعه سازمانی وعملکرد شغلی کارکنان شهرداری صدرا نقش خواهند دارند.

کلیدواژه‌ها


-ارجمندی راد، ای مان؛ شکرکن، حسین ( ١٣٩٩ )رابطه سرما یه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی و اشتیاق کاری، مجله مطالعات 
روانشناسی صنعتی و سازمانی،شماره،٧دوره ،٢زمستان،٩٩ص .٢٢٥-٢٤٠ 
روانشناختی، ١٧(٦٩ )، .٥٥٦-٥٤٥ fa/٩٣٠١٥/paper/ir.sid://https .SIDبابا یی آقبلاغ، مر یم، و ستاری اردبیلی، فرزاد. (١٣٩٧). بررسی سازه های شکل دهنده رفتار شایعه سازی, روانی اجتماعی و سازمانی. مجله علوم 
-چراغی، زهره. (١٣٩٠). شایعه و شا یعه پردازی در عصر قاجار. تحقیقات تار ی خ اجتماعی، ١(٢)، .٣٧-٢١ .SID 
 https://sid.ir/paper/٢٢٢٠٦٤/fa
-رستمی، روح اله؛ محمدی، عباس ؛ نظر ی، مسعود؛ یسمرادی، اسالم؛ بحر ینی، صغری(١٣٩٥ )بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری برعملکرد شغلی 
با می انجی گری توانمندسازی روانشناختی شهروندان . فصلنامه مد یری ت شهری، شماره ،٤١ صفحات .٣٠٩-٣٢٢. 
نظری ه مبادله اجتماعی. مطالعات مد یری ت دولتی ایران، ٤(٤ )، .٩٨-٧٣ fa/١٠٠٣٤٥٤/paper/ir.sid://https .SIDرمضانی، یوسف، و اسفند یاری، شیما. (١٤٠٠). تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی در بین کارکنان: نقش تعدی لگر ی جو سازمان از منظر 
-دعایی،حبیب االله؛اسلامی،قاسم و غلامی،محمد (١٤٠٠). بررسی تأثیر شایعه پراکنی و سخن چینی در سازمان های بخش دولتی بر نگرش های 
شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی،پژوهش نامه مد یر ی ت تحول، سال سیزدهم، شماره ٢٥ ، .٥٥-٨٤
-بیابانی،حسن؛رستگار،ی اسر و ارزانی،ناز یلا (١٣٩٩).گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان (موردمطالعه: شرکت توسعه صنایع 
انرژی بر پارسیان جنوب)،رهیافتی در مد یری ت بازرگانی،شماره.٤ 
-عباسی، محرم؛ خنیفر، فاطمه؛ عباسی، احمد؛ نوری، کمیل(١٣٩٩ )بررسی رابطه سرما یه اجتماعی و سرمای ه روانشناختی با عملکرد سازمانی 
(مورد مطالعه: کسب وکارهای کوچک شهر تبریز )، نشر یه مد یری ت فرهنگ سازمانی، دوره ١٨ ،شمار.١،٤٥-٦٠ 
-فتحی،حسن؛یوسفی،بهرام و بهرامی،شهاب(١٣٩٨).اثرگذاری شا یعه، حمای ت و تبعیض سازمانی بر بی تفاوتی کارکنان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش،نشری ه مدی ری ت منابع انسانی در ورزش،سال،٧شماره،١ .١١٩-١٣٦ 
فروکاست شای عه سازی و شای عه پذ یری در میان جوانان. تحقیقات فرهنگی ایران، ١٥(٢ (پیاپی ٥٨) )، .١٥٦-١٢٧ .SIDقبله زاده، سی دحسام، افشانی، سیدعلیرضا، و اسلامی، حسین. (١٤٠١). دوگانه انگاری اعتماد به منابع خبری: کاوشی زمی نه مند از فرایند 
 https://sid.ir/paper/١٠٥٢٠٥٠/fa
)، .٣٦٧-٣٢٩ fa/١٠١١٥٠٠/paper/ir.sid://https .SIDگودرزی، اکرم، و افضلی قادی، منا. (١٤٠٠). با یسته های مد یر یت شا یعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم. دین و ارتباطات، ٢٨(و یژه نامه 
سازمانی، ١٤(١ )، .٢٦-١ fa/١٩٦٥٣٨/paper/ir.sid://https .SIDمقیمی، سیدمحمد، و غفاری، رحمان. ( ١٣٩٥). پایبندی مدی ران به اخلاق, و مدی ریت شایعه در سازمان های دولتی ا یران. مدی ری ت فرهنگ 
-نوروزی،حسن و محمودی،نو ید (١٣٩٤).تأثیر شای عات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،مدیر یت منابع انسانی 
در صنعت نفت سال هفتم شماره ،٢٥ .١٤٥-١٧٤
- Jafariniya, S., Attaran, J. (٢٠١٤). Organizational Communication & Rumor. Tehran: Farad book 
publication .
-Etymonline. (٢٠٢٠). Rumor [Online]. Available:https://www.etymonline.com/word/capacity [Accessed 
Jan ١٥ ٢٠٢٠].
-Cole, J. M., & Dalton, J. (٢٠٠٩). Idle women’s chat? gender and gossip. social section, the annual 
conference of the british psychological society,university of Kent, Kent, UK.
-Liu, T.; Wu, L.; Yang, Y., & Jia, Y. (٢٠٢٠). Work-to-family spillover effects of workplace negative gossip: 
a mediated moderation model. Frontiers in Psychology, ١١, ١٦١٢