بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، موسسه غیر انتفاعی فاطمیه، شیراز، ایران

2 گروه ، دکتری مدیریت ارتباطات و فناوری، شیراز،ایران

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه شیراز می‌باشد. روش‌های انجام تحقیق را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، از نوع پژوهش‌های کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. روش اجرای این پژوهش توصیفی می‌باشد و چون در آن رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، از نوع همبستگی می‌باشد که در بین کارکنان دانشگاه دولتی شیراز، اجرا می‌شود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که، رابطه بین متغیرهای عدالت سازمانی و تعهد تایید شده است. با توجه به نتایج حاصل شده در فرضیه اصلی پژوهش و تایید این فرضیه که بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، پیشنهاد می شود که هرچه تعهد سازمانی بیش‌تر باشد، به عملکرد بهتر کسب‌و‌کار، افزایش سودآوری، بهبود بهره‌وری، ماندگاری کارکنان، معیارهای رضایت مشتری، افزایش اشتیاق مشتری و مهم‌تر از همه، بهبود فرهنگ محل کار منجر می‌شوند.