تاثیر نقش تبلیغات مسئولیت اجتماعی سازمان بر باورپذیری و قصد خرید مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ،موسسه غیر انتفاعی فاطمیه ، شیراز، ایران

2 گروه ، دکتری مدیریت ارتباطات و فناوری، شیراز،ایران

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر نقش تبلیغات مسئولیت اجتماعی سازمان بر باورپذیری و قصد خرید مصرف کنندگان است. جامعه آماری این پژوهش شامل 35 نفر از کارمندان شرکت دیجی کالا شعبه شیراز بوده که به علت محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد قصد خرید مصرف کنندگان (اسماعیل پور و گلدوزیان، 1390) و مسئولیت اجتماعی (عرب صالحی و همکاران، 1392) بوده است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می‌باشد و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس است. روایی پرسشنامه‌ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از طیف لیکرت (پنج بخشی) و نرم افزار لیزرل و اس. پی. اس. اس. می‌باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تبلیغات مسئولیت اجتماعی سازمان بر باورپذیری و قصد خرید مصرف کنندگان تاثیر بسزایی دارد.

ابراهیمی فرد، مجید. (1397). بررسی تاثیر ابعاد حمایت از حقوق مصرف کننده و مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر تمایل به استفاده از خدمات تجارت الکترونیک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد مرودشت.
اسماعیل پور، حسن، گلدوزیان، امیر. (1390). عوامل مؤثر بر انگیزه خرید آنلاین مصرف کننده. فصل نامه مدیریت و کسب و کار ، شماره 9، صفحات 123-155.
حساس یگانه، یحیی، برزگر، قدرت اله. (1393). مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و دوم.
دژاگه، مهران. (1401). نقش بازاریابی مسئولیت اجتماعی جوانان و تاثیر آن بر اثربخشی سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، مرکز پیام نور کرمانشاه.
رویایی، رمضانعلی، مهردوست، حسین. (1400). بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقا مسئولیت اجتماعی. پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم.
سرلک، فهیمه. (1401). تاثیر نقش سرمایه فکری بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کار قزوین، گروه حسابداری.
شافع، محمد کاظم. (1393). نقش واسطه ای رضایت مشتریان در تبیین رابطه سود درک شده و ریسک درک شده در قصد خرید مجدد از فروشگاه های آنلاین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد فارس، مرودشت.
عرب صالحی، مهدی، صادقی، غزل، معین الدین، محمود. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، صفحات 20-1.
فروغی، داریوش، میر شمس شهشهانی، مرتضی، پور حسین، سمیه.(1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، صفحات 70-57.
محمدی، محدثه. (1401). بررسی عوامل موثر بر قصد خرید از فروشگاه های آنلاین اینستاگرام. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مهر کرمان، دانشکده علوم انسانی.
نیکوکار، غلامحسین، دیواندری، علی، ابراهیمی، عبدالحمید، اسفیدانی، محمدرحیم.(1398). الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره2، صفحات 135-150.
هجرتی زاد، فریبا. (1401). تأثیر رسانه‌های اجتماعی و ارزش ادراک‌شده خرید بر قصد خرید مشتریان پوشاک‌ورزشی آدیداس در شهر‌کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج.
AbdulQader, I. K. (2008). Intention to purchase electronic green products amongst lecturers: an empirical evidence, Master Thesis, University Sanis Malaysia, Malaysia.
Arabsalehi, Mahdi, Sadeghi, Ghazal, Moeenaldin, Mahmood. (2013). The relationship between social responsibility and financial performance of companies listed on the stock exchange. Accounting empirical research, third year, number 9, pages 1-20. (in Persian).
Clarkson, M. (1995). A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 20(1), 92-118.
Crosno,J. l.,Freling,T. H., Skinner, S. J.(2009). Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power on brand evaluation. Psychology & marketing, 26, 91-121.
Dejagah, Mehran. (2022). The role of youth social responsibility marketing and its impact on organizational effectiveness. Master's thesis, Payam Noor University of Kermanshah Province, Payam Noor Center of Kermanshah. (in Persian).
Ebrahimifard, Majid. (2018). Investigating the impact of consumer rights protection and corporate social responsibility dimensions on the willingness to use e-commerce services. Master's thesis, Faculty of Humanities, Azad University of Morvdasht. (in Persian).
Esmailpoor, Hassan, Goldozian, Amir. (2011). Factors affecting consumer's online purchase motivation. Management and Business Quarterly, No. 9, pages 123-155. (in Persian).
Evans, P. F. (2009). US Online Retail Forecast. 2008 To 2013. Retrieved from: http: //www.199it.com/wp.../002284.forrester.usonlineretailforecast.pdf
Forooghi, daryoush, Mirshams Shahshahani, Morteza, Poorhosein, Sommayeh. (2008). Attitudes of managers about disclosure of social accounting information: Companies accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, Volume 15, Number 52, Pages 57-70. (in Persian).
Geva, A. (2008). Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory. Research, and Practice. Business and Society Review. Vol. 113, PP. 1-41.
Godfrey, P. C., Hatch, N. W. (2007). Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st Century. Journal of Business Ethics, 70, 87– 98.
Hasase yaganeh, Yahya, Barzegar, Ghodrat allah. (2014). Theoretical foundations of corporate social responsibility and its research paradigm in the accounting profession. Management accounting scientific research quarterly, year 7, number 22. (in Persian).
Hejratizad, Fariba. (2022). The effect of social media and the perceived value of shopping on the purchase intention of Adidas sportswear customers in Kermanshah. Master's thesis, Payam Noor University, Alborz Province, Karaj Payam Noor Center. (in Persian).
Mohammadi, Mohaddeseh. (2022). Examining the factors affecting the intention to buy from Instagram online stores. Master's thesis, Mehr Kerman Institute of Higher Education, Faculty of Humanities. (in Persian).
Montiel, I. (2008). Corporate Social Responsibility and Corporate Sustainability: Separate Pasts, Common Futures. Organization and Environmrnt.
Nikokar, Gholamhosein, Divandari, Ali, Ebrahimi, Abdolhamid, Esfidani, Mohammadrahim. (2009). Consumer behavior pattern and internet marketing strategies: Iranian home appliances. Journal of Business Management, volume 1, number 2, pages 135-150. (in Persian).
Royaei, Ramazan ali, Mehrdost, Hossein. (2009). Examining the role of cultural managers in promoting social responsibility. Journal of social sciences, third year, third issue. (in Persian).
Sarlak, fahimeh. (2022). The effect of the role of intellectual capital on the relationship between social responsibility and corporate performance. Master's thesis, Qazvin Institute of Higher Education, Department of Accounting. (in Persian).
Schiffman, L.G., Kanuk, L.L., (2007). Consumer Behavior, ninth ed. PrenticeHall Inc, NJ.
Shafe, Mohammad Kazem. (2014). The mediating role of customer satisfaction in explaining the relationship between perceived benefit and perceived risk in the intention to repurchase from online stores. Master's thesis, Fars Azad University, Marvdasht. (in Persian).
Turker, D. (2009). Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. Journal of Business Ethics 85 (4), 411-27.
Zeithaml, V, A., Berry, L. L., u Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, Vol. 60, No. 2, pp.31-46