مروری بر مفهوم جو سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی دقیق جو سازمانی و اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌پردازد. جو سازمانی، که به مجموعه ادراکات و تجربیات کارکنان در محیط کاری خود اطلاق می‌شود، عناصر متعددی مانند ساختار سازمانی، شرایط حاکم بر محیط کار، روابط بین کارکنان، سطح حمایتی که از سوی مدیریت ارائه می‌شود، و میزان آزادی در تصمیم‌گیری را در بر می‌گیرد. تحقیق نشان می‌دهد که جو سازمانی مثبت می‌تواند به طور قابل توجهی بر افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان تأثیر بگذارد. در مقابل، جوهای منفی سازمانی می‌توانند به طور معکوس، باعث کاهش روحیه، کاهش عملکرد و تولید محیط کاری ناسالم شوند. علاوه بر این، مقاله تأکید دارد که مدیریت یک نقش کلیدی در شکل‌دهی و حفظ یک جو مثبت دارد، که شامل ارتقاء یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر حمایت، احترام متقابل، تشویق به همکاری و نوآوری است. جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم و جدی در سازمان ها می باشد که عدم شناخت و نداشتن احاطه بر مسایل و موارد محیط و محاط برآن چالش های مدیریتی برای مدیران سازمان ایجاد خواهد نمود .

کلیدواژه‌ها


ناظم، فتاح، و شیخی، عباس محسن. (1388). بررسی رابطه بین موضع کنترل, جوسازمانی و بهره وری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان تهران. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management)، 6(13)، 11-12. SID. https://sid.ir/paper/151348/fa
- شاکری، فاطمه و طحاری، محمدحسین و دهقان، حسن و کاوندی، رضا. (1390). بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری،https://civilica.com/doc/1188314
- مقدم نیا، بهزاد، محتشم، سیدسجاد، و محتشم، سیده سوگند. (1394). بررسی جو سازمانی بر ارزیابی مدیریت عملکرد (تفکر منابع انسانی). کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی. SID. https://sid.ir/paper/828272/fa
- اکرامی، محمود، ذاکرخطیبانی، محمد مهدی، فردوسی ناهید.(1387). پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جو سازمانی. فرایند مدیریت و توسعه ، ۲۱ (۱)،۸۹-۱۰۵ . https://jmdp.ir/article-1-164.fa.html
- زارعی، زهرا، پورشافعی، هادی، و عسگری، علی. (1399). نقش واسطه ای جو سازمانی نوآورانه در رابطه بین رهبری دانش با عملکرد شغلی. توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 15(58 )، 1-27. SID. https://sid.ir/paper/959249/fa
 
- Mutonyi, B. R., Slåtten, T., & Lien, G. (2020). Organizational climate and creative performance in the public sector. European Business Review, 32(4), 615–631. doi:10.1108/ebr-02-2019-0021
- Viđak, M., Barać, L., Tokalić, R., Buljan, I., & Marušić, A. (2021). Interventions for organizational climate and culture in academia: A scoping review. Science and Engineering Ethics, 27(2), 24. doi:10.1007/s11948-021-00298-6
- Crain, A. L., Martinson, B. C., & Thrush, C. R. (2013). Relationships between the Survey of Organizational Research Climate (SORC) and self-reported research practices. Science and Engineering Ethics, 19(3), 835–850. doi:10.1007/s11948-012-9409-0
- Bronkhorst, B., Tummers, L., Steijn, B., & Vijverberg, D. (2015). Organizational climate and employee mental health outcomes. Health Care Management Review, 40(3), 254–271. doi:10.1097/hmr.0000000000000026
- Fondas, N., & Denison, D. R. (1991). Corporate culture and organizational effectiveness. Academy of Management Review, 16(1), 203. doi:10.2307/258613